Forsyningstilsynet sender hermed Green Power Denmarks Branchevejledning for netvirksomhedernes tarifering af lavspændingstilsluttede egenproducenter i offentlig høring

30-11-2023

Frist: 8. januar 2023

Green Power Denmark har den 22. november 2023 anmeldt en branchevejledning for netvirksomhedernes tarifering af lavspændingstilsluttede egenproducenter, dvs. egenproducenter tilsluttet på distributionsniveau, som er B-lav- eller C-kunder.

Green Power Denmark har anmeldt branchevejledningen til Forsyningstilsynet, med henblik på at tilsynet tager branchevejledning til efterretning, og netselskaberne efterfølgende kan anmelde og få godkendt at gøre brug af metoder, som bygger på branchevejledningen.

Green Power Denmark har oplyst, at branchevejledningen indebærer en afskaffelse af rådighedsbetaling og rådighedstarif (som indeholdt i Green Power Denmarks branchevejledning om Tarifmodel 3.0) for alle egenproducenter, som er B-lav- eller C-kunder. For egenproducenter som er B-lav eller C-kunder med produktionsanlæg med en effekt over 10 kW, introduceres i stedet egenproducentbidrag som en fast betaling, der gradueres efter størrelsen på egenproducentens installerede produktionseffekt. Dog betales der ikke egenproducentbidrag af de første 10 kW installeret produktionseffekt.

Branchevejledningen er Green Power Denmarks anbefaling til netvirksomhederne, og det er således ikke et krav, at netvirksomhederne følger den. Netvirksomhederne kan derfor vælge enten at anmelde, at de følger Green Power Denmarks branchevejledning – med eller uden afvigelser – eller de kan vælge at anmelde deres egen metode. Først når Forsyningstilsynet har godkendt en netvirksomheds metode, er det tilladt for netvirksomheden at anvende metoden.

Forsyningstilsynet fører tilsyn med branchevejledninger, som energibranchens organisationer, herunder Green Power Denmark, udarbejder i medfør af § 73 b, stk. 1.

Det betyder bl.a., et tilsyn med, om branchevejledningen er i overensstemmelse med elmarkedsforordningens artikel 18 (EU-forordning 2019/943 af 5. juni 2023) og elforsyningslovens § 73 (lovbekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2023). Det forudsætter kort fortalt, at priser og betingelser fastsat i overensstemmelse med branchevejledningen vil være omkostningsægte, gennemsigtige, objektive, ikke-diskriminerende og rimelige. Herudover vil Forsyningstilsynet i denne sag skulle vurdere den anmeldte branchevejledning i forhold til bekendtgørelsen om VE-egenforbrugere (bekendtgørelse nr. 857 af 20. juni 2023).

Indsendelse af høringssvar:

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende høringssvar til Forsyningstilsynet til Green Power Denmarks anmeldte branchevejledning senest mandag den 8. januar 2024, kl. 12.00, pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Forsyningstilsynet opfordrer til, at høringssvarene fokuserer på de forhold, som tilsynet skal lægge vægt på ved sin vurdering af den anmeldte branchevejledning, nemlig om branchevejledningen er i overensstemmelse med   elmarkedsforordningens artikel 18 og elforsyningslovens § 73 samt med bekendtgørelsen om VE-egenforbrugere. Høringssvar bedes venligst adresseret til Clara Roskjær Møgeltoft Nielsen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/02518.