Høring over udkast til fem bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om elforsyning, lov om gasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet

19-10-2023

Frist: 15. november 2023

Forsyningstilsynet sender udkast til fem nye bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet (gebyrer) i høring.

De fem bekendtgørelser, som sendes i høring, har som overordnet formål at sikre, at Forsyningstilsynets gebyropkrævning svarer så præcist som muligt til de faktiske omkostninger, som Forsyningstilsynets opgaver medfører. Bekendtgørelserne skal fra 1. januar 2024 ophæve og afløse de nugældende bekendtgørelser om gebyrfinansiering på de fem lovområder. De nye bekendtgørelser får virkning for gebyrerne, som opkræves for 1. halvår 2024 og frem. Alle fem bekendtgørelser er nye hovedbekendtgørelser, men strukturen bygger videre på de nugældende gebyrbekendtgørelser, som de skal afløse.

Forsyningstilsynet vurderer, at der er behov for at ændre i en del af gebyrsatserne for grundgebyrer i alle fem bekendtgørelser. Foruden ændringen af gebyrsatserne for grundgebyrerne er der i de nye bekendtgørelser foretaget en række mindre ændringer i bestemmelserne i forhold til de gældende gebyrbekendtgørelser. De nye gebyrsatser samt bemærkninger til de konkrete ændringer for de enkelte bekendtgørelser gennemgås i høringsbrevet.

Forsyningstilsynet vedlægger som bilag til høringen notater, der uddyber baggrunden for fastsættelsen af gebyrerne og ændringerne heri i forhold til de nugældende gebyrer, hvortil der henvises. Baggrunden er et ønske om at skabe gennemsigtighed i gebyrfastsættelsen.

Høringsmaterialet består af:

  • de fem udkast til bekendtgørelser
  • høringsliste
  • et høringsbrev der beskriver baggrunden for høringen og de nye gebyrsatser for grundgebyrerne samt de konkrete ændringer af bestemmelser i de enkelte bekendtgørelser
  • bilag til høringsbrevet, der skal skabe gennemsigtighed i gebyrfastsættelsen

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger senest den 15. november 2023 pr. digital post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseres til Ting H. Rygaard og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/02164.

Høringen kan ligeledes tilgås via www.hoeringsportalen.dk.