Høring over Evidas metode for beregning af tariffer for brug af distributionssystemet).

18-01-2024

Frist 15. februar 2024

Forsyningstilsynet sender hermed Evidas ”Metode for beregning af tariffer for brug af distributionssystemet”, dateret 8. januar 2024 (bilag 1) i høring.
Om det nærmere indhold og formålet med metodeanmeldelsen er der nærmere redegjort Evidas notat af 8. januar 2024; ”Metodeanmeldelse – Evidas metode for beregning af tariffer for brug af distributionssystemet” (bilag 2).
Forsyningstilsynet beder om eventuelle bemærkninger til Evidas metodeanmeldelse senest den 15. februar 2024 til brug for tilsynets vurdering af, om tilsynet kan godkende den anmeldte metode.

Forsyningstilsynet skal foreløbigt bemærke følgende om indholdet af Evidas anmeldelse:

Det følger af gasforsyningslovens § 36 a, at priser og betingelser for anvendelse af distributionssystemer skal ske i henhold til metoder, som er godkendt af Forsyningstilsynet. Det følger endvidere af gasforsyningslovens § 40, stk. 1, nr. 1 og 2, at distributionsselskaber, dvs. Evida, skal anmelde priser, tariffer og betingelser samt metoder herfor til Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynets vil forud for en eventuel godkendelse af den anmeldte metode skulle vurdere, om metoden lever op til de lovfastsatte krav, som tilsynet vil skulle inddrage i sin vurdering. En central bestemmelse i den sammenhæng er gasforsyningslovens § 37 a, stk. 2. Det følger af bestemmelsen, at de priser, som Evida vil opkræve i medfør af den anmeldte metode skal fastsættes efter rimelige, objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af systemet og forbrugere giver anledning til.    

Det fremgår Evidas anmeldelser (bilag 1 og 2), at en ny/fælles struktur etableres mellem Evida selskaberne med det formål blandt andet at imødekomme to centrale udviklinger i gasdistributionssystemet:

Den fælles struktur skal for det første sikre, at Evida efter fusionen af de 3 selskaber - Evida Nord A/S, Evida Syd A/S og Evida Fyn A/S – fastsætter ens vilkår, idet driftsprocesser ved nyetablering af infrastrukturen harmoniseres. Den ny fælles tarifstruktur skal videre tage højde for, at systemets omkostninger også fremadrettet henføres til de kunder, der giver anledning til omkostningerne efter metoder, der sikrer en rimelig, objektiv ikke-diskriminerende og gennemsigtig fordeling af omkostningerne.

Det fremgår videre af anmeldelsen til Forsyningstilsynet, at Evida på tværs også fremadrettet vil sikre, at der er ens tariffer for brugerne uafhængigt af afstanden mellem brugeren og leverandøren (”frimærke-princippet”).

Den ny tarifstruktur for kunderne (aftagere og producenter) er af Evida anmeldt med henblik på at kunne træde i kraft 1. januar 2025.  

Indsendelse af høringssvar

Eventuelle bemærkninger til høringsmaterialet, skal sendes til Forsyningstilsynet inden for høringsfristen med Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresseret til Per Schou Christiansen og påført Forsyningstilsynets journalnummer (24/00154). Forsyningstilsynet anmoder om, at eventuelle høringssvar forholder sig til de ovenfor omtalte kriterier for, om tilsynet kan godkendte den anmeldte metode.