Forsyningstilsynet sender udkast til vejledning om intern overvågning for gasdistributions- og lagerselskaber i høring

01-07-2024

Frist: 12. august 2024

De interne overvågningsprogrammer for gasdistributions- og lagerselskaber er reguleret i § 11 a i lov om gasforsyning og bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning for distributions- og lagerselskaber og Energinet.dk i henhold til lov om gasforsyning.

Forsyningstilsynet offentliggjorde den 21. februar en opdateret Vejledning om intern overvågning for netvirksomheder.

I den forbindelse har Forsyningstilsynet vurderet, at der er behov for en tilsvarende vejledning for intern overvågning for gasdistributions- og lagerselskaber.

De interne overvågningsprogrammer er gasdistributions- og lagerselskabernes interne redskab til at sikre neutral adfærd.

Høringsmaterialet kan findes på høringsportalen her

Høringsfrist

Forsyningstilsynet anmoder om at modtage eventuelle bemærkninger til udkast til vejledning senest den 12. august kl. 12.00. 

Høringssvar skal så vidt muligt sendes som Digital Post via virk.dk (alternativt som mail til post@forsyningstilsynet.dk). Posten bedes stilet til chefkonsulent Lene Holten Petersen og påført journalnummer 24/00652. De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.hoeringsportalen.dk (Høringsportalen), når vejledningen er offentliggjort. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Opmærksomheden henledes på, at den endelige vejledning vil blive offentliggjort på Retsinformation.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Lene Holten Petersen på lehp@forsyningstilsynet.dk.

Kontakt