Høring over Energinets ændrede metode for producentbetaling

09-07-2024

Frist: 21.08.2024

Energinet har den 21. juni 2024 anmeldt en revideret tarifmetode for producentbetaling til Forsyningstilsynets godkendelse efter elforsyningslovens § 73 a, stk. 1.

Forsyningstilsynet sender herved Energinets reviderede metode i offentlig høring til brug for tilsynets vurdering af, om tilsynet kan godkende den anmeldte metode.

Energinet har foretaget en række væsentlige ændringer ift. til den tidligere metode, som er godkendt af tilsynet den 21. december 2022. Blandt andet kan nævnes følgende:

  • Den geografiske differentiering på baggrund af postnummerområder udgår
  • Metoden for opdatering af klassifikationen af geografiske områder er ændret
  • Den geografiske differentiering af indfødningstariffen udgår
  • Metoden for små lavspændingstilsluttede anlæg ændres
  • Dækning af omkostninger ved levetidsforlængelse af udbudsparker bliver en del af metoden
  • Regenerative forbrugsanlæg udgår af metoden for producentbetaling
  • Indførsel af betaling for flytning af en tilslutning fra en station til en anden station
  • Indførsel af betaling for dækning af omkostninger der falder uden for de øvrige bestemmelser i metoden
  • Indførsel af betaling for screenings- og modningsomkostninger for producenter

Sammenspil med Green Power Denmarks branchevejledning om producentbetaling

Energinet har med dele af metoden lagt sig tæt op ad den ændret branchevejledning for producentbetaling af elforsyningsanlæg tilsluttet på distributionsniveau, som Green Power Denmark har anmeldt til Forsyningstilsynet den 31. januar 2024, som endnu ikke er afgjort af tilsynet.

Energinet har f.eks. inddraget enkelte konkrete elementer fra Green Power Denmarks model i deres tarifmetode. Dette gælder særligt for metoden for små lavspændingstilsluttede anlæg.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til metode senest den 21. august 2024 pr. digital post via kontaktoplysningerne her på siden. Høringssvar bedes venligst adresseres til Louise Mary Hansen med henvisning til journalnummer 24/01333.

Forsyningstilsynet opfordrer interesserede til at fokusere deres høringssvar på forhold, der vil kunne være relevante for tilsynets vurdering af, om metoden kan godkendes. Tilsynet skal i forbindelse med sin vurdering af metoden forholde sig til navnlig de kriterier, der fremgår af elforsyningslovens § 73, stk. 1, og elmarkedsforordningens artikel 18. Bemærk, at der forventeligt vil træde en ny § 18 i elmarkedsforordningen i kraft den 16. juli 2024. Den nye bestemmelse vil kunne findes på EUR-Lex.eu her.

Find anmeldelsen under ’Hent filer’ her på siden.