Høring over udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse

16-05-2024

Frist: 13. juni 2024

Forsyningstilsynet sender udkast til ny bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse (affaldsområdet) i høring.

Forsyningstilsynet er gebyrfinansieret. Gebyrerne skal dække Forsyningstilsynets omkostninger til drift og opgavevaretagelse. Gebyrerne betales af de kommuner, som Forsyningstilsynet fører tilsyn med. Forsyningstilsynet er i lovgivningen bemyndiget til i bekendtgørelse at fastsætte de nærmere regler om betaling, fordeling og opkrævning af beløb (gebyrer) til dækning af omkostningerne til Forsyningstilsynets drift og opgavevaretagelse. Det fremgår af  § 48 g, stk. 4, i lov om miljøbeskyttelse.

Bekendtgørelsen, som sendes i høring, har som overordnet formål at sikre, at Forsyningstilsynets gebyropkrævning svarer så præcist som muligt til de faktiske omkostninger, som Forsyningstilsynets opgaver medfører.

Den nye bekendtgørelse medfører alene ændringer af grundgebyrernes størrelse. Der foretages ikke andre ændringer i bekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse. De nye gebyrsatser gennemgås i høringsbrevet. Gebyrsatserne gælder fra 2. halvår 2024.

Forsyningstilsynet vedlægger som bilag til dette høringsbrev notater, der uddyber baggrunden for fastsættelsen af gebyrerne, hvortil der henvises. Baggrunden er et ønske om at skabe gennemsigtighed i gebyrfastsættelsen.

Indsendelse af høringssvar

Forsyningstilsynet anmoder interesserede om at indsende bemærkninger senest den 13. juni 2024 pr. Digital Post via virk.dk eller borger.dk. Høringssvar bedes venligst adresserede til Sidsel Thastum Rosenberg med oplysning om Forsyningstilsynets journalnummer 24/00585.

Høringen kan ligeledes tilgås via www.hoeringsportalen.dk

Kontakt