Forsyningstilsynets regulering

01-01-2016

Forsyningstilsynet skal sikre et stærkt og effektivt tilsyn med forsyningssektorerne: El-, naturgas- og fjernvarmesektorerne.

Forsyningstilsynet skal sikre forbrugernes interesser i forsyningssektorerne ved at arbejde for høj effektivitet, lavest mulige forbrugerpriser på kort og langt sigt, en sikker og stabil forsyning samt en omkostningseffektiv teknologiudvikling og en omkostningseffektiv grøn omstilling. Få her et samlet overblik over vores regulering - herunder også på elområdet.

Forsyningstilsynets varetagelse af opgaverne sker med henblik på:

 • at administrere reguleringen og tilsynet med forsyningssektorerne i overensstemmelse med sektorlovene
 • at analysere og overvåge forsyningssektorerne med henblik på at skabe gennemsigtighed i forsyningssektorerne
 • at bidrage til, at reguleringen af forsyningssektorerne fremmer de målsætninger, som er fastlagt i sektorlovene og giver stabile rammebetingelser for forsyningsvirksomhederne
 • at skabe effektive integrerede markeder for forsyning i overensstemmelse med national lovgivning og EU-reguleringen.

Fakta: Forsyningstilsynets opgaver

fremgår af Lov om Forsyningstilsynet samt sektorlovene - lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om fremme af besparelser i energiforbruget - samt EU-reguleringen

Det indebærer, at vi:

 • Overvåger og analyserer forhold inden for forsyningssektorerne som er af væsentlig betydning for Forsyningstilsynets opgavevaretagelse
 • overvåger og analyserer forhold i forsyningssektorerne med henblik på forslag til udvikling af lovgivningen
 • bidrager med oplysninger og analyser af forhold på forsyningsområdet på anmodning fra ministeren

 

 • Regulerer, at priser for ydelser fra elnet- og naturgasdistributionsvirksomheder fastsættes i overensstemmelse med en indtægtsramme, som Forsyningstilsynet fastsætter for hver virksomhed med henblik på dækning af virksomhedens omkostninger ved en effektiv drift af den bevillingspligtige aktivitet og forrentning af den investerede kapital
 • benchmarker elnet- og naturgasdistributionsvirksomhedernes økonomiske effektivitet til brug for beregning af et individuelt effektiviseringskrav. Forsyningstilsynet beregner derudover et generelt effektiviseringskrav, som pålægges elnet- og naturgasdistributionsvirksomheder
 • administrerer den økonomiske regulering af Energinet, herunder tilsyn med at Energinet alene indregner nødvendige omkostninger i sine priser
 • fastlægger prisloft for varme fra affaldsforbrændingsværker

 

 • Godkender betingelser, vilkår og metoder for adgang til distributions- og transmissionsnettene på el- og gasmarkedet
 • godkender aspekter i grænseoverskridende infrastrukturprojekter på el- og gasmarkedet
 • godkender metoder i vilkår for markedsaktørernes adgang til og brug af måledata fra datahub
 • godkender årlige indberetninger fra alle kommuner om modtagelse af udbytte eller vederlag fra energivirksomheder, der danner grundlag for modregning i kommunernes bloktilskud
 • godkender metoder, betingelser og vilkår for den systemansvarliges drift af eltransmissionsnettet
 • godkender tilslutningskrav for elproduktions- og forbrugsenheder til transmissions- og distributionsnettet
 • godkender tilslutningskrav for højspændingssystemer på jævnstrøm til transmissionsnettet
 • godkender forrentning af indskudskapital på varmeområdet.

 

 • Fører tilsyn med standardiserede vejledninger fra energibranchens organisationer om fastsættelse af adgangsvilkår for energikunderne
 • fører tilsyn med elhandelsvirksomhedernes overholdelse af leveringspligten til energikunderne
 • fører tilsyn med at omkostninger forbundet med el-forsyningsafbrydelse som følge af ophævelse af en leveringsaftale afholdes af husholdningsforbrugeren
 • fører tilsyn med elhandelsvirksomhedernes pligt til at sikre, at der til enhver tid findes relevante og korrekte oplysninger om alle virksomhedernes produkter, herunder priser og vilkår, på virksomhedens hjemmeside
 • fører tilsyn med net- og distributionsselskabernes omkostninger til energibesparelser på el-, gas- og varmeområdet
 • fører tilsyn med de kollektive energivirksomheders aftaler i forhold til krav om markedsmæssighed
 • fører tilsyn med forsyningslovenes bestemmelser og krav til de kollektive energiselskabers uafhængighed og ikke-diskrimination. Det gælder bl.a. særskilt identitet, habilitetsregler og selskabernes gennemførelse af et program om intern overvågning til sikring af reglernes overholdelse
 • fører tilsyn med som national myndighed at EU-forordningen om integritet og gennemsigtighed på engrosmarkederne for el og gas bliver overholdt
 • fører tilsyn med at den danske gas- og elinfrastruktur er forenelig med de europæiske netudviklingsplaner
 • fører tilsyn med at fjernvarmevirksomhederne alene indregner nødvendige omkostninger i varmepriserne samt
 • overvåger og behandler tvister om tariffer og vilkår for adgang til gas-opstrømssystemet.

 

 • Driver elprisguiden elpris.dk med oplysninger om elpriser, rabatter og vilkår på det danske
 • udarbejder prisstatistik og overvåger prisudviklingen på detail- og engrosmarkederne for el og gas
 • udarbejder prisstatistik og overvåger priserne på varme på det danske fjernvarmemarked
 • udarbejder fjernvarmestatistik

 

 • Samarbejder med europæiske tilsynsmyndigheder i ACER, CEER og NordREG om udvikling af effektive engros- og detailmarkeder for el og gas