Forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentningsgrundlag 2023-2027

24-10-2022

Forsyningstilsynet har fastsat den fremadrettede forrentningssats til brug for fastsættelse af netvirksomhedernes forrentningsramme for årene 2023-2027. Forrentningssatsen er beregnet til 5,44 %.

Forrentningssatsen er en del af Forsyningstilsynets regulering af netvirksomhedernes indtægtsrammer. Formålet med satsen er at sikre, at virksomhederne ikke afkræver for store beløb af forbrugerne til dækning af deres investeringer.

Fakta: Bekendtgørelsen

Fastsættelsen af den fremadrettede forrentningssats sker i medfør af bekendtgørelse nr. 1595 af 18. december 2017 om forretningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentningsgrundlag (her blot omtalt 'bekendtgørelsen').

Den fremadrettede forrentningssats for årene 2023-2027 er beregnet til 5,44 %. Den er i henhold til bekendtgørelsens §§ 3-9 fastsat som en nominel WACC beregnet før skat. WACC defineres i bekendtgørelsen som ’vægtet gennemsnit af afkastkravet for egen- og fremmedkapitalen for en gennemsnitlig netvirksomhed’.

Forrentningssatsen gælder for hele reguleringsperioden 2023-2027 og fremgår af tabellen nedenfor.

Reguleringsår

Forrentningssats

2023

5,44 %

2024

5,44 %
2025 5,44 %

2026

5,44 %

2027

5,44 %

Kilde: Forsyningstilsynet

Note: Forrentningssatsen er fastsat som en nominel WACC før skat, og følger bekendtgørelse om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede forrentningsgrundlag.


 

Værd at vide om udregningen af forrentningssatsen

Den risikofrie rente er beregnet til 1,61 procentpoint, og er opgjort pr. 31. august 2022, som et gennemsnit af de seneste 3 måneders tilgængelige daglige observationer af 10-årige nulkuponrenter for danske statsobligationer, jf. § 6, stk.1, 1. pkt.

Gældsrisikopræmien er fastsat som summen af en kreditpræmie på 2,27 og tillæg på 0,08 procentpoint for gebyrer for udstedelse af lån og andre engangsomkostninger, jf. § 7, stk. 2.

Gældsrisikopræmien er opgjort pr. 31. august 2022, som et gennemsnit over de seneste 3 måneders tilgængelige data for kreditrisikopræmien på J.P. Morgans Maggie Utilities obligationsindeks for forsyningsselskaber med en kreditrating på BBB (S&P Ratings) med over 10 års løbetid, jf. § 7, stk. 3.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal anvendes et tilsvarende indeks, hvis J. P. Morgans Maggie Utilities ikke er tilgængeligt. Forsyningstilsynet bemærker her, at der er et tilgængeligt indeks for BBB-ratede virksomheder. Da der ikke er et tilgængeligt indeks for A-ratede virksomheder, vurderer Forsyningstilsynet, at gældsrisikopræmien kan estimeres på baggrund af et indeks for BBB-ratede ratede virksomheder alene. Det skyldes, at forskellen i rente for A- og BBB-ratede virksomhedsobligationer har været relativt lille i perioden fra 2016 og frem. Udviklingstendenserne for de to indeks har desuden været relativt parallel i hele perioden. En kreditrisikopræmie alene beregnet på baggrund af et BBB-ratet indeks vurderes derfor at have en begrænset effekt på den samlede fremmedkapitalomkostning, og den eventuelle effekt vil ikke være til ulempe for netvirksomhederne.