Udmelding af netvirksomhedernes foreløbige indtægtsrammer for 2024

22-12-2023

Forsyningstilsynet har udmeldt de foreløbige indtægtsrammer for 2024 den 5. december 2023, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 444 af 27. april 2023 om indtægtsrammer for netvirksomheder. Forsyningstilsynet har i den forbindelse offentliggjort beregningsmodel for netvirksomhedernes indtægtsrammer til brug for udmeldingerne.

Forsyningstilsynet udmelder forud for hvert reguleringsår en foreløbig indtægtsramme for en netvirksomheds aktiviteter omfattet af netbevillingen, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 444 af den 27. april 2023 om indtægtsrammer for netvirksomheder, der trådte i kraft den 1. maj 2023 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen).

Denne udmelding vedrører reguleringsåret 2024, som er det andet år i anden reguleringsperiode. Indtægtsrammerne er i anden periode baseret på foregående reguleringsperiodes (2018-2022) gennemsnitlige omkostninger og gennemsnitlige aktivbase tillagt eller fradraget løbende justeringer. Indtægtsrammen kalibreres således til det nyere omkostningsniveau og niveau for aktivbasen.

Den foreløbige indtægtsramme for 2024 er beregnet på baggrund af en antagelse om, at der sker en fuld opjustering af omkostningsrammen for næste reguleringsperiode i forbindelse med rekalibreringen. Det skal på den baggrund fremhæves, at en netvirksomhed, der ved en senere afgørelse bliver identificeret som værende vedvarende ineffektiv i foregående reguleringsperiode, jf. § 43 i indtægtsrammebekendtgørelsen, ikke får sin omkostningsramme fuldt opjusteret ved overgangen til en ny reguleringsperiode. Netvirksomheden kan derfor ikke på baggrund af udmeldingen af den foreløbige indtægtsramme for 2024 forvente, at der vil ske en fuld opjustering af omkostningsrammen, når Forsyningstilsynet træffer afgørelse om indtægtsrammen for 2024 i 2025. Nærværende udmelding af den foreløbige indtægtsramme er som alene indikativ og foreløbig og derfor ikke bindende.

Det bemærkes, at der kan være afvigelser i den udmelding sendt til netvirksomheden den 5. december 2023 og den foreløbige indtægtsramme for 2024, som fremgår af vedlagte beregningsmodel som bilag. Det skyldes, at der i nærværende beregningsmodel for indtægtsrammerne indgår de endeligt afgjorte indtægtsrammer for 2022. Udmeldingen den 5. december 2023 var baseret på udkast til afgørelser sendt i partshøring hos netvirksomhederne.

Beregningen af den foreløbige indtægtsramme sker efter principperne i indtægtsrammebekendtgørelsens § 5-7, dog med udgangspunkt i oplysninger for året to år forud for reguleringsåret, samt afgørelser truffet senest ved udmelding af den foreløbige indtægtsramme, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 8, stk. 2. For 2024 anvendes reguleringsregnskaber for 2018-2022 til beregning af beløbet til dækning af omkostninger til nettab, den foreløbige omkostningsramme og den foreløbige forrentningsramme, jf. § 8, stk. 3.

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at de foreløbige indtægtsrammer er vejledende, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 8, stk. 4.

Spørgsmål til den foreløbige indtægtsramme kan rettes til: