Praksis vedrørende byggemodningsbidrag/ Udstykning/ Ubebyggede grunde

25-11-2002

Endvidere er omtalt to sager, hvor Energitilsynet har berørt spørgsmålet samt en enkelt afgørelse truffet af Energiklagenævnet.

Varmeforsyningsloven indeholder bestemmelse om, at de kollektive varmeforsyningsanlæg kan fastsætte forskellige priser til blandt andet grupper af forbrugere og geografiske områder, jf. § 20, stk. 5.  

Bestemmelsen blev oprindeligt indsat ved ændring af varmeforsyningsloven i juni 1982, særlig af hensyn til naturgasprojektet, men ikke begrænset hertil. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at prisdifferentieringen forudsættes anvendt ud fra rimelige økonomiske principper.  

Elforsyningsloven indeholder ikke en tilsvarende bestemmelse, men ingen af energiprisudvalgene har fundet det urimeligt, at en forsyningsvirksomhed opkræver byggemodningsbidrag, der skal anmeldes til registeret, og heller ikke, at bidraget kræves betalt inden ledningsnettets udvidelse. 3/1307-0300-0026