Administrationsgrundlag for opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981

06-05-2008

Den 1. marts 1981 trådte den første varmeforsyningslov i kraft. Loven indførte ”hvile-i-sig-selv” princippet, der siden har været gældende for varmeforsyningsvirksomhederne. Varmeforsyningslovene har siden sat snævre grænser for, hvilken kapital ejerne kunne trække ud af virksomhederne.

Varmeforsyningsloven regulerer derimod ikke den egenkapital, der var i den enkelte varmeforsyningsvirksomhed ved ikrafttræden af den første varmeforsyningslov den 1. marts 1981.

Opgørelsen af egenkapitalen pr. 1. marts 1981 har derfor især betydning for en ejers adgang til at trække kapital ud ved salg af varmeforsyningen og ved forrentning af indskudskapitalen pr. 1. marts 1981.