Vejledende liste over ændrede krav, jf. § 25, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen for netvirksomheder 2019

19-03-2019

Forsyningsstilsynet skal offentliggøre en vejledende liste over ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, som forventes at give anledning til justeringer af netvirksomhedernes indtægtsramme. Forsyningstilsynet har ikke umiddelbart kunnet identificere nogle ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, som forventes at kunne give anledning til væsentlige meromkostninger eller væsentligt færre omkostninger.

Forsyningsstilsynet skal senest den 1. april i året efter et reguleringsår offentliggøre en vejledende liste over ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, som forventes at give anledning til justeringer for netvirksomhederne for reguleringsåret efter, jf. § 25, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 om indtægtsrammer for netvirksomheder (som ændret ved bekendtgørelse nr. 1366 af den 28. november 2018, der trådte i kraft den 1. december 2018) (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen).

Forsyningstilsynet har ikke umiddelbart kunnet identificere nogle ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, som Forsyningstilsynet forventer, der vil kunne give anledning til justering af indtægtsrammen som følge af væsentlige meromkostninger eller væsentligt færre omkostninger efter § 25, stk. 1 og 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen.

Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, som Forsyningstilsynet endnu ikke har identificeret, men som vil kunne give anledning til justering af indtægtsrammen som følge af væsentlige meromkostninger eller væsentligt færre omkostninger efter § 25, stk. 1 og 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet bemærker, at hvorvidt en ændring i krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet kan give anledning til justering af indtægtsrammen beror på en individuel, konkret vurdering af Forsyningstilsynet efter § 25 (’Ændrede opgaver for netvirksomheder’) i indtægtsrammebekendtgørelsen.

Ydermere bemærkes det, at der med justering af indtægtsrammen efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 25, stk. 1 og 2, menes en justering af hhv. omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag.