Vejledning om balanceansvarlige aktørers ansvar som markedsdeltagere

17-02-2023

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen) forbyder markedsmisbrug og (forsøg på) markedsmanipulation på engrosenergimarkederne. 

Forbuddene gælder for markedsdeltagere på energiengrosmarkederne. I REMIT-forordningen er markedsdeltagere defineret som enhver person, herunder systemoperatør, som indgår i transaktioner, herunder afgivelse af handelsordre, på et eller flere engrosenergimarkeder, jf. artikel 2, nr. 7. I REMIT-forordningen er der desuden defineret forpligtelser for ”personer der som led i deres erhverv gennemfører transaktioner med engrosenergiprodukter” (herefter ”PPAT”).

Der kan i nogle situationer opstå tvivl om afgrænsningen mellem markedsdeltager og PPAT. Dette kan f.eks. være, når en aktør indgår aftale med en balanceansvarlig aktør og får adgang til et eller flere engrosenergimarkeder gennem den balanceansvarlige aktør.

Forsyningstilsynet vurderer, at når en balanceansvarlig aktør byder ind i et balancekapacitetsmarked, så er den balanceansvarlige aktør markedsdeltager og ikke PPAT. Den balanceansvarlige aktør kan derfor straffes, hvis der er sket markedsmisbrug eller (forsøg på) markedsmanipulation, men er ikke underlagt forpligtelser efter artikel 15 i REMIT-forordningen.

Forsyningstilsynets vurdering uddybes i vejledningen, der kan findes under 'Hent filer' her på siden.