Vejledende liste over ændrede krav, jf. § 28, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen for netvirksomheder

26-03-2024

Forsyningsstilsynet skal offentliggøre en vejledende liste over ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, som forventes at give anledning til justeringer af netvirksomhedernes indtægtsramme. Enkelte netvirksomheder har fået forhøjet sin indtægtsramme efter § 28, stk. 1.

Forsyningsstilsynet skal senest 1. april i året efter et reguleringsår offentliggøre en vejledende liste over ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, som forventes at give anledning til justeringer af netvirksomhedernes indtægtsramme, jf. § 28, stk. 3, i BEK nr. 444 af den 27. april 2023 om indtægtsrammer for netvirksomheder (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen).

Enkelte netvirksomheder har fået forhøjet sin indtægtsramme efter § 28, stk. 1. Forsyningstilsynet har identificeret enkelte forhold for specifikke ansøgninger vedr. ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, som har givet anledning til justering af indtægtsrammen som følge af væsentlige meromkostninger eller væsentligt færre omkostninger efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 28, stk. 1 og 2.

Nedenfor er links til de afgørelser, hvor ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet har givet anledning til forhøjelse af indtægtsrammen baseret på en individuel, konkret vurdering af Forsyningstilsynet.

Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme flere ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, som Forsyningstilsynet endnu ikke har identificeret, men som vil kunne give anledning til justering af indtægtsrammen som følge af væsentlige meromkostninger eller væsentligt færre omkostninger efter § 28, stk. 1 og 2 i indtægtsrammebekendtgørelsen.

Forsyningstilsynet bemærker, at hvorvidt en ændring i krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet kan give anledning til justering af indtægtsrammen beror på en individuel, konkret vurdering af Forsyningstilsynet efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 28 (’Ændrede opgaver for netvirksomheder’).

Ydermere bemærkes det, at der med justering af indtægtsrammen efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 28, stk. 1 og 2, menes en justering af hhv. omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag.

Det bemærkes endeligt, at i den tidligere gældende indtægtsrammebekendtgørelse nr. 969 af den 27. juni 2018 skulle der laves en vejledende liste, jf. § 25, stk. 3. Forhold, som vedrører indtægtsrammer for perioden 2018-2020, behandles efter reglerne i § 50 i bekendtgørelse nr. 969 af 27. juni 2018. Derfor er ansøgninger for 2018-2020 behandlet efter § 25 i bekendtgørelse nr. 969/2018.

Afgørelser, hvor ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet har givet anledning til forhøjelse

Afgørelse om forhøjelse af indtægts-ramme for Vores Elnet A/S vedr. ansøgninger om Odense Letbane (forsyningstilsynet.dk) 
(Afgørelse af 3. november 2023, sagsnumre: 21/00936, 21/00722, 21/01031, 21/01268) (ændrede krav ved lov)

Afgørelse om indtægtsramme 2021 for Konstant Net A/S (forsyningstilsynet.dk)
(Afgørelse af 21. december 2022, sagsnummer: 22/01636, side 53) (forskrift udstedt af Energinet)

Afgørelse om indtægtsramme 2022 for Konstant Net A/S (forsyningstilsynet.dk)
(Afgørelse af 19. december 2023, sagsnummer: 23/01583, side 21) (forskrift udstedt af Energinet)