Nyhedsbreve - persondatapolitik

Forsyningstilsynets persondatapolitik for nyhedsabonnenter

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger som nyhedsabonnent

Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at udsende pressemeddelelser og/eller nyheder fra forsyningstilsynet.dk.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, så skal du give samtykke til, at Forsyningstilsynet må indsamle og behandle oplysninger om dig med henblik på at kunne udsende nyheder og/eller pressemeddelelser til dig som abonnent.

Forsyningstilsynet indsamler og behandler følgende oplysninger om dig som nyhedsabonnent:

  • Den e-mailadresse du har indtastet
  • Oplysninger om hvilke nyheder du modtager

Hvordan anvender vi dine personoplysninger?

De indsamlede oplysninger anvender vi, så vi kan:

  • Udsende selve nyhedsbrevet
  • Videreudvikle og forbedre nyhedsbrevet samt føre statistik over brugen af nyhedsbrevet – data som registreres i nyhedsbrevssystemet.

Forsyningstilsynet videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører personoplysninger til vores databehandlere Cabana, Statens It og Ubivox.

Vi er Dataansvarlig for behandlingen – hvordan kontakter du os?

Forsyningstilsynet er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Vores kontaktoplysninger kan du se her:

Forsyningstilsynet
Torvegade 10
3300 Frederiksværk
Telefon: 4171 5400
Hjemmeside: www.forsyningstilsynet.dk
Digital Post:
Digital Post via virk.dk
Digital Post via borger.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Forsyningstilsynet er som offentlig myndighed forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine persondata.

Databeskyttelsesrådgiveren for Forsyningstilsynet er Bibi Amina Shah, som er den koncernfælles databeskyttelsesrådgiver for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren:

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Att. : ”Databeskyttelsesrådgiver”
Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon: 7254 5741
Mail: dpo@kefm.dk

Dine rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 15 har du som udgangspunkt ret til indsigt i Forsyningstilsynets behandling af dine oplysninger, og artikel 21 giver dig ret til at gøre indsigelse mod Forsyningstilsynets behandling af dine oplysninger.

Desuden har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16-18 ret til at få slettet, berigtiget eller begrænset behandlingen af oplysninger, der er urigtige, vildledende, behandlet i strid med lovgivningen eller ikke længere nødvendig for at efterleve formålet for behandlingen.

Databeskyttelsesforordningens artikel 20 giver dig i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at få overført disse personoplysninger fra Forsyningstilsynet til en anden dataansvarlig uden hindring.

Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du henvende dig til Forsyningstilsynet.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at klikke på linket ”Afmeld nyhedsbrev” nederst i de nyhedsbreve, du modtager fra Forsyningstilsynet.

Du kan også trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Forsyningstilsynet på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af dine personoplysninger, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, ophører Forsyningstilsynet hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, vi behandler på grundlag af det samtykke, du har givet som nyhedsabonnent.

Du kan klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage over Forsyningstilsynets behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Love og behandlingsgrundlag

Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger i:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen, GDPR).