Neas Energy betaler bøde for overtrædelse af REMIT forordningen

15-01-2019

Energiselskabet Neas Energy har betalt en bøde for i fire tilfælde at have deltaget i markedsmanipulation på engrosmarked for el i 2015 efter Forsyningstilsynets politianmeldelse

Energiselskabet Neas Energy A/S (Neas) har betalt en bøde for i fire tilfælde at have deltaget i markedsmanipulation på en del af det nordiske engrosmarked for el i 2015.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, har fastsat bøden til 150.000 kroner. Samtidig får Neas konfiskeret den fortjeneste, som selskabet har opnået ved forseelserne. Fortjenesten beløber sig til 3.000 kroner og dermed har Neas betalt et samlet beløb på 153.000 kroner for de fire tilfælde af markedsmanipulation.  

Det er anden gang inden for kort tid, at SØIK udsteder en bøde til et energiselskab på baggrund af en anmeldelse fra Forsyningstilsynet om markedsmanipulation.

Forsyningstilsynet foretog anmeldelsen af NEAS i marts 2018 på baggrund af en mistanke om, at selskabet havde overtrådt forbuddet mod markedsmanipulation i EU-forordningen om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT). 

Neas’ overtrædelse består i såkaldt kapacitetshamstring (”capacity hoarding”). Neas har hamstret kapacitet på el-transmissionsforbindelser ved at handle med sig selv med den konsekvens, at øvrige markedsdeltagere ikke kunne handle mellem budzoner, og at konkurrencen hæmmedes. Neas’ handler betød, at priserne på det specifikke engroshandelsmarked intraday endte eller risikerede at ende med at blive misvisende og/eller kunstige. 

Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet, hæfter sig ved, at REMIT-reglerne bidrager til mere velfungerende engrosenergimarkeder, og at en overtrædelse derfor også har konsekvenser:

"Markedsmanipulation er en alvorlig overtrædelse af REMIT-forordningen. Neas’ handelsadfærd har begrænset markedets funktion til skade for den velfungerende konkurrence".     

Som potentiel overtrædelse af REMIT-forordningens forbud mod markedsmanipulation er kapacitetshamstring genstand for stor bevågenhed hos energi- og forsyningstilsynene i Europa og for aktørerne på markedet.

"Dette er den anden sag om kapacitetshamstring, hvor et energiselskab accepterer at betale en bøde for sin handelsadfærd. Dermed binder vi sløjfe på flere års arbejde med endnu en konstatering af, at kapacitetshamstring kan udgøre markedsmanipulation og dermed være strafbart. Dette kan forhåbentlig bidrage til en yderligere klarlægning af, hvad REMIT-forordningen tillader", siger Carsten Smidt.

Fakta

REMIT-forordningens definition (uddrag) af og forbud mod markedsmanipulation:

Artikel 2

Definitioner

”I denne forordning forstås ved:

[…]

2) »markedsmanipulation«:

  1. a) indgåelse i enhver transaktion eller afgivelse af enhver handelsordre for engrosenergiprodukter:
  2. i) som giver eller kan give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller prisen på engrosenergiprodukter
  3. ii) hvorved en person eller flere personer i fællesskab sikrer eller forsøger at sikre, at prisen på et eller flere engrosenergiprodukter ligger på et kunstigt niveau, medmindre den, der har indgået i transaktionen eller har afgivet handelsordren, godtgør, at begrundelsen for at indgå i en sådan transaktion eller at afgive en sådan handelsordre er legitim, og at denne transaktion eller handelsordre er i overensstemmelse med accepteret markedspraksis på det pågældende engrosenergimarked, eller

iii) hvorved der benyttes eller forsøges benyttet en fingereret plan eller alle andre former for bedrag eller påfund, der sender eller sandsynligvis vil sende urigtige eller vildledende signaler vedrørende udbuddet af, efter-spørgslen efter eller prisen på engrosenergiprodukter,”

[…]

Artikel 5

Forbud mod markedsmanipulation

”Enhver deltagelse i eller forsøg på deltagelse i markedsmanipulation på engrosenergimarkeder er forbudt.”