Videreudvikling af markedet for reserver i elsystemet

05-07-2019

Forsyningstilsynet offentliggjorde den 19. december 2018 rapporten ”Energinets indkøb af reserver i elsystemet”

Forsyningstilsynet har beskrevet roller, ansvar og udviklingsperspektiver for elmarkedet for reserver på nationalt, nordisk og EU-plan. Rapporten indeholder desuden en konkurrenceanalyse, der viser at udbudssiden i reservemarkederne er præget af en høj koncentration med få deltagende aktører.

Rapporten indeholder syv anbefalinger:

  • Forsyningstilsynet vil understøtte aktørernes mulighed for at bidrage til udvikling af metoder.
  • Forsyningstilsynet vil i forbindelse med udmøntningen af EU-elektricitetsbalanceringsforordningen understøtte en øget markedsintegration snarest mulig.
  • Forsyningstilsynet anbefaler Energinet at offentliggøre en rapport over potentialerne for nye teknologier.
  • Forsyningstilsynet anmoder Energinet om en udviklingsplan for markedet for de manuelle reserver, mFRR, i Østdanmark.
  • Forsyningstilsynet anmoder Energinet om en plan for integration af Vestdanmark i EU og Norden.
  • Forsyningstilsynet vil indlede en dialog med Energinet om, hvordan bedre indblik i de balanceansvarlige aktørers budgivning opnås, med henblik på en redegørelse til tilsynet.
  • Forsyningstilsynet anmoder Energinet om at offentliggøre en rapport over potentialer i udvalgte dele af markedsdesignet i Norden og samarbejdet med en række kontinentaleuropæiske lande om et marked for frekvensstyrede reserver.

Energinet har efter aftale med Forsyningstilsynet offentliggjort tre notater, som led i udmøntningen af anbefalingerne 4, 5 og 7 og er i dialog med Forsyningstilsynet om opfølgning på de øvrige anbefalinger.   

Tilfredshed med plan for markedsudviklingen for manuelle reserver

Markedet for erstatningsindkøb af manuelle reserver i Østdanmark er præget af en høj markedskoncentration, store overindkøb 55 pct. af tiden samt en relativ høj gennemsnitspris på 90 kr./MWh. Markedet er det mest omkostningstunge dagsmarked for reservekapacitet i 2017 på 42 mio. kr.

Priserne for erstatningsindkøb til manuelle reserver var meget høje i efteråret 2018, 1.400 EUR/MWh den 4. oktober 2018. I samme periode var Kyndbyværket ude til eftersyn, og Energinet måtte foretage et erstatningsindkøb. Dette var baggrunden for en skærpet overvågning af markedet fra Forsyningstilsynets side og for rapportens anbefaling om en udviklingsplan fra Energinet om markedet i Østdanmark, bl.a. med forslag til at forbedre udbuddet samt markedets funktionsmåde.

Forsyningstilsynet kvitterer på den baggrund for Energinets offentliggørelse af en udviklingsplan for markedet for manuelle reserver og for en metodeanmeldelse fra Energinet om erstatningsindkøb af manuelle reserver til efteråret med det formål at sikre et forbedret udbud og dermed forbedret konkurrence i erstatningsindkøbene i Østdanmark inden Kyndbyværkets revisionsperiode i efteråret 2019. Metodeanmeldelsen er i offentlig høring på tilsynets hjemmeside. 

Behov for forsat fokus på Vestdanmarks deltagelse i Norden

Vest- og Østdanmark er en del af to forskellige, synkrone elsystemer. Østdanmark er en del af det nordiske system, mens Vestdanmark er en del af det kontinentaleuropæiske system.

Forsyningstilsynet har fortsat fokus på Vestdanmarks deltagelse i det nordiske marked for reserver, da en sådan deltagelse efter tilsynets vurdering strukturelt vil kunne føre til mere velfungerende markeder.

Energinets udviklingsplan for, hvordan og hvornår Vestdanmark kan deltage i det nordiske marked for reserver, afspejler en usikkerhed om de endelige tekniske løsninger i det igangværende nordiske arbejde om en videreudvikling af markederne. Forsyningstilsynet ser frem til en forsat dialog med Energinet og øvrige aktører i Norden for at få afklaret usikkerhederne, der hindrer Vestdanmarks deltagelse i det nordiske marked.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forsyningstilsynet forstår, at Energinet vil diskutere de tre offentliggjorte notater nærmere med markedsaktørerne og ser frem til resultaterne af denne diskussion.

Forsyningstilsynet vil gerne kvittere for en god dialog med Energinet som led i udmøntningen af anbefalingerne i rapporten.

Forsyningstilsynet skal afslutningsvis understrege, at Forsyningstilsynet ikke har forholdt sig nærmere til de metoder, som planlægges anmeldt i notaterne, og som derfor vil skulle gennemgå en regulatorisk godkendelsesproces, før metoderne kan finde anvendelse

Læs mere her: 

  • Nyhed fra rapportens offentliggørelse kan tilgås her
  • Energinets tre notater kan tilgås her
  • Høring over Energinets metode for indkøb af manuelle reserver som erstatningskapacitet ved udetid på kontraherende anlæg i Østdanmark kan tilgås her