Dataproblemer og mangel på gennemsigtighed umuliggør nøgletals-analyse

08-10-2019

Betydelige dataproblemer og mangel på gennemsigtighed har gjort det umuligt at gennemføre en dækkende og retvisende analyse af centrale nøgletal i energiselskabernes regnskaber.

Det har Forsyningstilsynet måttet konstatere i forbindelse med en undersøgelse af mulige forskelle i regnskabsmæssige nøgletal for rentabilitet og økonomisk performance for koncernforbundne og ikke-koncernforbundne elhandelsvirksomheder.

”Vi må konstatere, at der ikke er tilstrækkelige oplysninger til at vi kan lave en analyse af mulige indtjeningsmæssige forskelle mellem de to typer af selskaber,”

lyder det i forbindelse med offentliggørelsen i dag, fra tilsynsdirektør Carsten Smidt.

Analysen er udarbejdet som led i en overordnet konkurrenceanalyse af elbranchen, som Forsyningstilsynet er i færd med at lave sammen med Energistyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

”Resultaterne danner grundlag for det det videre arbejde med identifikation af tiltag, der kan understøtte konkurrenceforholdene og adskillelsen af monopol- og konkurren-ceudsatte aktiviteter i energisektoren,”

siger carsten Smidt.

Det viser undersøgelsen:

  • Der er så betydelige dataproblemer og mangel på gennemsigtighed, at det ikke er muligt at lave en dækkende og retvisende analyse.
  • Dataproblemerne består især i, at der generelt ikke foreligger og pt. ikke kan fremskaffes dækkende og særskilte regnskabsdata for virksomhedernes el-handelsaktivitet alene.

Analysen kan findes her.

Kontakt:

Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf 41 71 53 60, e-mail: jakl@forsyningstilsynet.dk