Elnetvirksomheder får uhensigtsmæssig økonomisk gevinst ved fusioner

18-12-2020

Reguleringen af elnetvirksomheders indtægtsrammer giver et uhensigtsmæssigt ekstra incitament til fusioner, viser ny analyse fra Forsyningstilsynet.

En sammenlægning af elnetvirksomheder kan udløse en stigning i de indtægter, som virksomhederne må opkræve hos forbrugerne, alene som følge af en uhensigtsmæssig udformning af reglerne på området. Udsigten til den pågældende stigning kan give en ekstra tilskyndelse til fusioner og kan med fordel for forbrugerne fjernes gennem en justering af lovgrundlaget, lyder det i en ny analyse, som Forsyningstilsynet offentliggør i dag.

”Måden indtægtsrammerne fastlægges over flere år, giver i sig selv et incitament til fusioner, som følge af stordriftsfordele og deraf følgende fald i omkostningerne. Den mulige stigning i de tilladte indtægter, som vi redegør for i analysen, kan have den konsekvens, at forbrugeren risikerer at betale en højere elpris, uden at de oplever en tilsvarende forbedring i kvaliteten eller serviceniveauet,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt i forbindelse med offentliggørelsen af analysen.

Forsyningstilsynets beregning af elnetvirksomhedernes indtægtsrammer er bl.a. baseret på en opgørelse af historiske forrentningssatser for de enkelte virksomheders aktiver.  De historiske satser er virksomhedsspecifikke, hvilket indebærer, at ellers identiske aktiver ikke nødvendigvis forrentes ens i forskellige virksomheder. Forrentningen for et aktiv i en netvirksomhed kan altså være højere end for et identisk aktiv hos den anden netvirksomhed. Når to elnetvirksomheder så fusionerer, skal Forsyningstilsynet beregne en ny historisk forrentningssats for den fortsættende virksomhed. Som loven er udformet i dag, skal denne beregning ske på en måde, der indebærer, at den samlede forrentning for den fortsættende virksomhed kan ende på et højere niveau end før fusionen, uden at omkostningerne er steget tilsvarende.

Det er uvist, i hvor stort et omfang den uhensigtsmæssige udformning i lovgivningen i praksis har ført til den beskrevne stigning i indtægtsrammer med deraf følgende højere forbrugerpriser.

Elnetvirksomhederne har mulighed for at tage hensyn til forbrugerne ved aktivt at fravælge den mulige stigning i indtægtsrammerne. Det gøres ved, at den fusionerede virksomhed afstår sig dele af indtægtsrammen gennem såkaldte bindende midlertidige prisnedsættelser.

Find Forsyningstilsynets analyse her

Kontakt:

Kommunikationskonsulent Jacob Klok, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk