Behandling af klager over priser for transport af gas i det danske opstrømssystem efter dom i Vestre Landsret

08-07-2020

Vestre Landsret afsagde den 16. april 2020 dom i sag om fastsættelse af tarifferne for transport af naturgas i det danske opstrømssystem fra de danske felter i Nordsøen og ind til den danske vestkyst. Sagen vedrører fastsættelse af tariffer for perioden juli 2011 til oktober 2012.

I dommen ophæver retten Energitilsynets afgørelser af 30. oktober 2012 og 28. januar 2014 samt Energiklagenævnets afgørelser af 7. oktober 2013 og 19. juni 2014.

På baggrund af dommen fra Vestre Landsret vil Forsyningstilsynet nu vurdere sagen om fastsættelse af tarifferne i 2011-2012 på ny.

Forsyningstilsynet har herudover modtaget to klager over fastsættelsen af tarifferne for den pågældende strækning, men vedrørende perioder fra 2017 og frem.

Forsyningstilsynet er samtidig bekendt med, at der er klaget over en afgørelse om samme spørgsmål til Energiklagenævnet for perioden november 2012 til marts 2014. Såfremt Energiklagenævnet måtte træffe afgørelse om at hjemvise klagerne, som har ligget i bero i klagenævnet, vil disse sager ligeledes indgå i dette sagskompleks.

Det er tilsynets forventning, at alle disse klager i sagskomplekset så vidt muligt behandles parallelt, og at der vil blive truffet afgørelse i sagerne parallelt.

Forsyningstilsynet udsendte pressemeddelelse om resultatet af dommen den 15. juni i år. Læs mere her.

Kontakt: Kommunikationskonsulent Jacob Klok, tlf. 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk