Forsyningstilsynet offentliggør ikke vejledning om markedsmæssighed på energispareområdet

15-09-2020

Vi har i Forsyningstilsynet besluttet ikke at offentliggøre en vejledning om aftalers markedsmæssighed på området for energibesparelser.

Beslutningen om ikke at offentliggøre vejledningen træffes på baggrund af en række svar fra virksomheder og brancheorganisationer til et udkast til ny vejledning, som blev sendt i høring den 15. juni til den 20. august 2020. Høringssvarene efterlader det samlede indtryk, at de fleste net- og distributionsvirksomheder allerede har indgået de sidste aftaler om realisering af energibesparelser, hvorfor en ny vejledning vil få begrænset praktisk anvendelighed for virksomhederne. Vi vil under alle omstændigheder orientere Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, virksomhederne, og brancheorganisationerne om vores erfaringer med aftalers markedsmæssighed på energispareområdet, efter at den nuværende energispareordning ophører den 31. december 2020.

Uændret praksis

Vores praksis i forbindelse med behandlingen af sager om markedsmæssighed forbliver uændret. Det vil sige, at virksomhederne skal dokumentere markedsmæssigheden af deres koncerninterne aftaler under anvendelse af en af de fem anerkendte transfer pricing-metoder. Der er metodefrihed for virksomheden. For nærmere gennemgang og principper for anvendelse af de enkelte metoder henviser vi til SKATs Juridiske Vejledning 2020-02, afsnit C.D.11.4. og OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (2017).

Finder vi i Forsyningstilsynet efter en konkret vurdering, at markedsmæssigheden ikke er dokumenteret efter den af virksomheden anvendte metode, vil vi foretage korrektioner eller supplerende analyser af markedsmæssigheden. Disse korrektioner eller supplerende analyser sker inden for rammerne af den metode, som vi i Forsyningstilsynet vurderer er den mest egnede. Denne vurdering beror på den dokumentation, virksomheden har fremsendt, og de mulige sammenligningsgrundlag, som kan lægges til grund for markedsmæssighedsvurderingen.

Markedsmæssighedsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 215 af 6. marts 2019 om markedsmæssighed af aftaler om realisering af energibesparelser trådte i kraft den 15. marts 2019 og gælder for aftaler om realisering af energibesparelser indgået fra denne dato. Bekendtgørelsen præciserer den dokumentation, som net- og distributionsvirksomhederne skal fremsende i forbindelse med tilsynet med aftalers markedsmæssighed på området for energibesparelser. Bekendtgørelsen fastsætter også en række bestemmelser om udøvelsen af tilsynet, herunder bestemmelser om konsekvenser, hvis virksomhederne ikke kan dokumentere markedsmæssigheden af deres aftaler om energibesparelser. Vi henviser til bekendtgørelsen for det nærmere indhold af bestemmelserne, som kan tilgås her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/215.

Energispareordningens lukning

Den nuværende energispareordning lukker den 31. december 2020. Vi har i Forsyningstilsynet tilrettelagt, hvordan vi gennemfører tilsynet i forbindelse med ordningens lukning. For nærmere information om dette henvises hertil