Energinet overvåger balancemarkederne for el i overensstemmelse med deres forpligtigelser efter REMIT-forordningen

05-01-2021

Statens ejer af el- og gasnettet i Danmark, Energinet, lever op til EU’s regler, når organisationen arrangerer handler på de såkaldte balancemarkeder for el, både i forhold til energimængder og kapacitet.

Det er konklusionen på et tilsyn, som Forsyningstilsynet har foretaget af Energinets varetagelse af sine forpligtelser som person, der som led i sit erhverv gennemfører transaktioner med engrosenergiprodukter (PPAT) efter EU-forordning 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (REMIT-forordningen).

”Det er første gang, at vi gennemfører et tilsyn af, hvordan Energinets varetager sin rolle som PPAT. Vi har fundet tilsynet relevant ud fra den dialog, vi har haft med Energinet som led i opfølgningen på anbefalingerne i vores rapport fra december 2018 om Energinets indkøb af reserver på elområdet. Det er positivt, at Energinet lever op til sine forpligtelser som PPAT”, udtaler Forsyningstilsynets direktør Carsten Smidt.    

Forsyningstilsynet lægger i konklusionerne vægt på Energinets organisatoriske struktur, Energinets ordninger og procedurer i tilfælde af mulige overtrædelser af forbuddene på balancemarkederne for el samt Energinets opmærksomhed på sin tavshedsforpligtelse som PPAT.

En PPAT skal etablere og opretholde effektive ordninger og procedurer til at identificere overtrædelser af forbuddene mod insiderhandel og markedsmanipulation i REMIT. En PPAT skal straks underrette den nationale regulerende myndighed (som er Forsyningstilsynet i Danmark) ved en begrundet mistanke om, at en transaktion er i strid med forbuddene. Dermed vil en PPAT til tider også skulle indhente oplysninger fra en markedsaktør for at kunne vurdere, om der er behov for at underrette Forsyningstilsynet eller en af tilsynets søstermyndigheder i de andre EU-lande.

Forsyningstilsynet er i dialog med Energinet omkring en særlig problemstilling, som følge af Energinets rolle som både PPAT på balancemarkederne for el - og som indkøber af ydelser på de samme markeder.

Forsyningstilsynets afgørelse på baggrund af det gennemførte tilsyn kan findes her

REMIT-forordningen kan findes her

Forsyningstilsynets rapport om Energinets indkøb af reserver kan findes her

 

Yderligere oplysninger: Jacob Klok: 4171 5360; jakl@forsyningstilsynet.dk