Vedligeholdelse og fejl udfordrede transmissions-forbindelserne for el i 2020

07-07-2021

Den tilgængelige kapacitet på de danske transmissionsforbindelser har været udfordret i 2020. Den tilgængelige handelskapacitet har stor betydning for det danske markeds funktionsmåde. Transmissionsforbindelserne har i gennemsnit haft en tilgængelig eksportkapacitet på 74 pct. og en tilgængelig importkapacitet på 78 pct. i 2020.

Den tilgængelige kapacitet på forbindelserne er den andel af den nominelle kapacitet, som har været til rådighed for day-ahead markedet. Den tilgængelige kapacitet er faldet i forhold til 2019. De to primære årsager er planlagt vedligeholdelse og uforudsete fejl på forbindelserne. Det ses tydeligst på forbindelserne Vestdanmark-Holland og Østdanmark-Tyskland, der begge var stort set lukkede fra september og året ud. Begge forbindelser er dog oppe at køre igen.

Det kan man læse om i Forsyningstilsynets nye markedsovervågningsrapport for engrosmarkedet for el, som er blevet offentliggjort i dag.

Laveste priser på el siden 2015
Den gennemsnitlige pris i Vestdanmark var 24,98 EUR/MWh, mens den i Østdanmark var 28,41 EUR/MWh i 2020. Det er et fald på henholdsvis 35 pct. og 29 pct. i forhold til 2019. Elprisen har ikke været lavere siden 2015. Den nordiske systempris var på 10,94 EUR/MWh, hvilket er et fald på 72 pct. ift. 2019. Den nordiske systempris er den fiktive pris, der ville have forekommet, hvis hele Norden var et budområde. Prisudviklingen i 2020 skyldes flere forhold, bl.a. at fyldningsgraden i de nordiske vandreservoirer lå 7,4 procentpoint over gennemsnittet for de seneste år.

Vindenergi udgør nu næsten 60 pct. af produktionen i Danmark
Elproduktionen i Danmark var på 27,9 TWh i 2020, hvilket er et svagt fald på 2 pct. i forhold til 2019. Produktionssammensætningen i Danmark er under stor forandring, og produktionsandele baseret på vind, sol og biomasse vinder frem på bekostning af kul og gas. Andelen er vindenergi er næsten tredoblet siden 2010, hvor den var 21 pct. De fire største produktionskilder er vind (58 pct.), kul (14 pct.), biomasse (10 pct.) og gas (6 pct.).

Kommende overvågning – fokusområder for 2021
Forsyningstilsynets fokusområder for den fremadrettede markedsovervågning er Danmarks transmissionsforbindelser, markedet for manuelle reserver i Østdanmark og det finansielle marked til prissikring. Forsyningstilsynet vil i 2021 afslutte en evaluering af, om mulighederne for risikoafdækning i det finansielle marked i Danmark er tilstrækkelige. Derudover vil Forsyningstilsynet have et øget fokus på det nye måneds- og dagsmarked for mFRR i Østdanmark.

Find den nye markedsovervågningsrapport her

Kontakt: Kommunikationsrådgiver Jacob Klok, tlf.: 4171 5360.

Fakta:
Forsyningstilsynet overvåger engrosmarkedet for el i Danmark gennem dataindsamling, analyser og udgivelse af en årlig markedsrapport samt løbende dialog med aktører og interessenter. Overvågningen har til formål at skabe velfungerende engrosmarkeder i Danmark og EU, som understøtter målet om de lavest mulige forbrugerpriser og sker i overensstemmelse med bl.a. Lov om Forsyningstilsynet, Elforsyningsloven og EU’s tredje liberaliseringspakke.