Forskere leverer overvejelser om bedre energiregulering i den grønne omstilling

18-03-2021

Hvordan udvikler vi en regulering, som bedre understøtter de ambitiøse mål for grøn omstilling i energisektoren, samtidig med at den fortsat sikrer forbrugernes krav om omkostningseffektivitet og lavest mulige priser?

Det overordnede spørgsmål får vi nu en række selvstændige forskningsbaserede input til besvarelsen af, når Forsyningstilsynet i dag offentliggør første bind i en ny antologiserie om bedre regulering af energisektoren.

Titlen på første bind er "Energiregulering i den grønne omstilling".

”Vores ønske med første bind er at indhente bidrag fra forskere, der gør os i stand til at udvikle regulering, som møder forbrugernes ønsker om lave priser og samfundets behov for grøn omstilling”, siger Forsyningstilsynets direktør Carsten Smidt.

Antologien handler overordnet om, hvordan bedre regulering af energisektoren bedst muligt kan sikre, at vi får håndteret de udfordringer en ambitiøs grøn omstilling stiller.

"Det er vigtigt, at vi løbende bidrager til, hvordan reguleringen kan forbedres, og hvilken betydning den grønne omstilling har for reguleringen. Barrierer og udfordringer i den eksisterende regulering skal identificeres og imødegås i lyset af klimamålsætningerne", fortsætter Carsten Smidt.

Antologiens ni artikler er udarbejdet af akademikere med juridisk, økonomisk og teknisk baggrund, og behandler bl.a. tarifdesign, betydning af forskning og innovation, indtægtsrammeregulering, folkelig opbakning til grønne investeringer, erfaringer med regulatoriske sandkasser og investeringsrammer for grønne investeringer.

Antologien er udarbejdet i samarbejde med en redaktionsgruppe bestående af:

- Tooraj Jamasb, professor i energiøkonomi ved CBS og leder af Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI)
- Henrik Lund, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet og chefredaktør for det videnskabelige tidsskrift Energy
- Peter Mølgaard, professor i industriøkonomi og formand for Klimarådet samt dekan ved Maastricht University School of Business
- Birgitte Egelund Olsen, professor i miljø- og energiret ved Aarhus Universitet, formand for Miljø- og fødevareklagenævnet og medlem af Energiklagenævnet.

Find et faktaark om de enkelte kapitler til højre på denne side.

Vol 1: Energy Regulation in the Green Transition

Forsyningstilsynet afholder den 25. marts et lanceringsseminar i forbindelse med udgivelse af antologien.

Forsyningstilsynets lancerer antologiserie om bedre regulering i energisektoren

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.

In English:

Researchers provide considerations on better regulation in the Green Transition  

How do we develop better regulation that supports the ambitious goals in the Green Transition, while ensuring consumer demands on cost-effectiveness and lowest possible prices?

The Danish Utility Regulator (DUR) has together with an editorial team, asked independent researchers to provide inputs to the discussion on regulation in the energy sector in a time of a green transition, resulting in DUR’s first publication of the Anthology Project Series on Better Regulation in the Energy Sector.

The title of the first Vol is "Energy Regulation in the Green Transition". 

“Our vision with Vol. I has been to collect papers from researchers, which enable us to develop regulation that meets consumer demands on low prices while meeting the society’s need for a Green Transition”, says the Danish Utility Regulatory Authority's Director-General Carsten Smidt. 

Vol. I of the Anthology Project Series, studies how regulation in the energy sector best can handle challenges arising from an ambitious Green Transition.

“It is essential that we as regulators continuously contribute to how to improve regulation and examine the Green Transition’s impact on the regulation. Barriers and challenges in the existing regulation must be identified and addressed in light of the climate objectives”, Carsten Smidt consinues.   

The Anthology’s nine articles are written by academics with legal, economic and engineering backgrounds and examine e.g. tariff design, the importance of research and development for innovation in the energy sector, income-cap regulation, social acceptance of green investments and regulatory sandboxes etc.

The anthology has been prepared in collaboration with an editorial group consisting of: 

  • Tooraj Jamasb is CBS Endowed Professor of Energy Economics and Director for Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI).
  • Henrik Lund, PhD, D.Tech, is a Professor in Energy Plan­ning at Aalborg University and Editor-in-Chief of the Elsevier international journal, ENERGY.
  • Peter Mølgaard is Chairman of the Danish Council on Cli­mate Change and Dean of the Maastricht University School of Business and Economics.
  • Birgitte Egelund Olsen is a Professor of Law at Aarhus Uni­versity and Chair of the Danish Environment and Food Board of Appeal.

Find fact sheet on the individual cahpaters of the anthology to the left on this page.

Vol 1: Energy Regulation in the Green Transition

DUR has invited all interested parties to attend the virtual book launch event 25 March at 1-2.30 pm. 

Forsyningstilsynets lancerer antologiserie om bedre regulering i energisektoren


Please contact Jacob Klok, Communications Consultant, tel. no.: 0045 4171 5360.