Forsyningstilsynet afviser klage over transporttariffen i opstrømsrørledningen Tyra-Nybro

09-09-2021

Forsyningstilsynet modtog den 14. december 2020 en klage over de tariffer, som Ørsted har opkrævet for transport af naturgas i opstrømsrørledningen Tyra-Nybro i perioden 1. april 2014 til og med den 30. september 2014 samt i perioden 1. oktober 2014 til og med den 31. maj 2020.

Spørgsmålet om tariffer for gastransport i Nordsøen er generelt reguleret i opstrømsbekendtgørelsen. Der er i medfør af bekendtgørelsen forhandlet tredjepartsadgang til opstrømssystemet, og Forsyningstilsynet har kompetence til at tage stilling i tvister, som måtte opstå i forbindelse med forhandlinger om tredjepartsadgang.

I den konkrete sag er det Forsyningstilsynets vurdering, at der ikke kan anses for at være en tvist mellem parterne om tariffen, som defineret i opstrømsbekendtgørelsen.

Det er derfor Forsyningstilsynet vurdering, at tilsynet ikke har kompetence til at behandle klagen af 14. december 2020 over Ørsteds tariffer i opstrømssystemet. Forsyningstilsynet afviser derfor klagen.

Læs mere om Forsyningstilsynets afgørelse her.