Høring over ændring af vejledning om varslingsreglerne efter varmeforsyningsloven – forlængelse af høringsfristen

14-01-2022

Forsyningstilsynet har den 22. december 2021 sendt et udkast til en ny vejledning om varslingerne efter varmeforsyningsloven i høring.

Anledningen til ændringen skal ses i lyset af de stigende energipriser, hvor Forsyningstilsynet har modtaget et større antal henvendelser angående fortolkningen af varslingsreglerne. Udkastet til den nye vejledning præciserer derfor nu, at hvor vejledningens øvrige anvisninger om varsling helt eller delvist ikke efterfulgt, så vil Forsyningstilsynet altid foretage en konkret og individuel vurdering af, om et varsel alligevel har været rimeligt i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.

Udkast til ny vejledning kan findes på Forsyningstilsynets hjemmeside på følgende link.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til den nye vejledning. Fristen for bemærkninger var oprindeligt fastsat til onsdag den 17. januar 2022 men forlænges til den 21. januar 2022. Høringssvarene bedes sendes pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Steffen Schøndorff, stsc@forsyningstilsynet.dk. Høringssvar bedes påført Forsyningstilsynets journalnummer 21/01914.