Forsyningstilsynet godkender forsøg med hurtigere tilslutning af grøn el

28-08-2023

Forsyningstilsynet har godkendt et pilotprojekt for midlertidig tilslutning til elnettet af produktionsanlæg, som primært er solcelle- og vindmølleparker.

Pilotrojektet er udviklet af Danmarks system- og transmissionsansvarlige virksomhed, Energinet, og giver for første gang mulighed for, at de nye produktionsanlæg midlertidigt kan sluttes direkte til luftledninger. Det kan ske indtil nettet er tilstrækkelig udbygget til, at deres anlæg kan tilsluttes en transformerstation.

”Energinet har peget på projektet som en måde at afhjælpe et presserende behov for at forstærke og udvide transmissionsnettet. Vi har vurderet, at det kan gennemføres inden for lovgivningens rammer” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, i forbindelse med myndighedens godkendelse af projektet.

Producenter med interesse i den nye tilslutning skal først og fremmest acceptere, at de er de første til at få skruet ned for produktionen (nedregulering) uden kompensation, når det er nødvendigt for at sikre overordnet balance og dermed forsyningssikkerhed i transmissionsnettet. For at deltage i pilotprojektet skal producenterne endvidere acceptere, at de deltager i udviklingen af et nyt koncept med alle de dertil hørende risici i form af f.eks. mulige forsinkelser og uforudsete økonomiske omkostninger. Af samme grund har Forsyningstilsynet som led i sin godkendelse lagt afgørende vægt på, at det bliver frivilligt for producenterne, om de vil deltage. Forsyningstilsynets godkendelse af pilotprojektet sker herudover med følgende betingelser:

  • Pilotprojektet omfatter op til 10 projekter. Energinet er forpligtet til at meddele til Forsyningstilsynet, hvilke producenter som bliver tilsluttet projektet. Herunder skal tilsynet have oplyst en konkret plan for den enkelte midlertidige tilslutning for hver producent.
  • Pilotprojektet løber i et begrænset tidsrum, frem til at alle de udvalgte projekter i pilotprojektet er overgået til permanent nettilslutning.
  • Energinet offentliggør alle resultater vedrørende den midlertidige tilslutning og fremsender resultaterne til Forsyningstilsynet

”Vi ser frem til at være med til at vurdere resultaterne af pilotprojektet og dermed også grundlaget for, at der på sigt kan blive tale om en mere permanent løsning,” siger Carsten Smidt.

Find Forsyningstilsynets nye godkendelse her.

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360

Øvrige henvendelser, tlf. 4171 5400