Forsyningstilsynet har i dag sendt de danske elnetvirksomheders udviklingsplaner for deres dele af distributionsnettet i høring

04-04-2024

Kravet om udarbejdelse af de såkaldte netudviklingsplaner er indført med ændringer af EU’s eldirektiv og er implementeret med bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (BEK nr. 1655/2023). Forsyningstilsynet har til ansvar at offentliggøre elnetvirksomhedernes udkast til netudviklingsplaner med henblik på først høring og siden offentliggørelse af de endelige planer efter høring.

Vigtigt værktøj

Baggrunden for reglerne er EU’s mål om grøn omstilling af energisektoren. Netudviklingsplanerne anses i denne forbindelse som et vigtigt værktøj til bl.a. at understøtte udviklingen af vedvarende energikilder, energilagring og elektrificering af transportsektoren. Planerne skal skabe gennemsigtighed for markedsaktører om den fremtidige udvikling og behov og give interesserede markedsaktører bedre mulighed for bl.a. at levere fleksibilitetsydelser og dermed påvirke udviklingen i distributionsnettet. Det vil igen forbedre effektiviteten i driften og formindske og udskyde behovet for opgraderinger af kapaciteten.

Hvad skal planerne indeholde?

En netudviklingsplan skal skabe transparens og klarhed over behovet for fleksibilitetsydelser for de næste 5 til 10 år. Planen skal indeholde planlagte investeringer med angivelse af den distributionsinfrastruktur, der er nødvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye belastninger. Herudover skal planen også indeholde, forventninger til behov for fleksibelt elforbrug, samt energieffektivitet, energilageranlæg og andre ressourcer, der kan være et alternativ til systemudvidelse.

Ikke juridisk bindende

Netudviklingsplanerne er ikke juridisk bindende og giver alene et øjebliksbillede af netområdet. Planerne tjener som et værktøj, hvor en markedsaktør kan orientere sig og vurdere behovet for fleksibilitetsydelser, som vedkommende kan byde med. Netudviklingsplanerne skal ligeledes give Energinet mulighed for i deres planlægning at følge udviklingen på distributionsniveau og kunne sikre en koordineret planlægning.

Høringen og det videre forløb

Høringsperioden er på fire uger fra offentliggørelsen af elnetvirksomhedernes udkast til planer i dag den 4. april 2024 på Forsyningstilsynets hjemmeside. Høringssvar skal sendes til den enkelte netvirksomhed – og altså IKKE til Forsyningstilsynet. Efter endt høring den 1. maj 2024 arbejder netvirksomhederne videre med planerne mhp. at præsentere de endelige planer mod udgangen af 2024. Senest 1. januar 2025 præsenteres de endelige planer så samlet på Forsyningstilsynets hjemmeside.

Find elnetvirksomhedernes udkast til planer her

Kontakt