Uklare og mangelfulde regler vanskeliggør et effektivt økonomisk tilsyn med kommunale affaldsgebyrer

23-04-2024

Reglerne for kommunal fastsættelse af affaldsgebyrer er på visse områder for uklare eller mangelfulde til at kunne sikre et effektivt økonomisk tilsyn på området. Det viser en ny rapport, som Forsyningstilsynet har udarbejdet sammen med revisionsfirmaet BDO, og som offentliggøres i dag.

”Rapporten afdækker flere uhensigtsmæssigheder i de gældende regler og varierende praksisser i kommunerne. Det er der behov for at rette op på, hvis vi skal sikre gennemsigtighed, ensartethed og omkostningsægthed, som er afgørende for at vores tilsyn fører til størst mulig gavn for forbrugerne,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

Gennemsigtighed og ensartethed skal ifølge rapporten sikre, at det bliver muligt at opgøre og sammenligne affaldsgebyrer på tværs af kommuner, og at det bliver lettere for husholdninger og virksomheder at få indsigt i, hvad de betaler for. Omkostningsægthed handler bl.a. om at sikre, at den pris, som husholdningerne og virksomhederne betaler for den kommunale affaldshåndtering, svarer til den ydelse, de får leveret.

Fremme affaldssortering og genanvendelse

Rapporten udgør afslutningen på første del af et projekt, som har til formål at afdække og komme med anbefalinger til ændringer af de nuværende regler og praksis for affaldsgebyrer. Projektet udspringer af den politiske aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020”, der bl.a. sigter mod at fremme affaldssortering og genanvendelse med henblik på at opnå en positiv klimaeffekt. Aftalen var bl.a. grundlag for indførelse af indsamling af 10 affaldsfraktioner ved husstande.

Udligning af gebyrstigninger

Der blev indgået aftale om, at der skal ske omkostningsreduktioner, der som minimum udligner den samlede stigning i affaldsgebyret, således at borgerne generelt ikke vil opleve stigninger i gebyret på baggrund af en strømlining af affaldssorteringen.

I en opfølgende aftale fra august 2022 blev der lagt op til nye regler og et økonomisk tilsyn, der skal sikre øget gennemsigtighed, ensartethed og omkostningsægthed i affaldsgebyrerne.

”Den politiske aftale stiller nogen ambitiøse krav til effektiviteten i den kommunale affaldssektor. For at komme i mål med den målsætning, er der behov for robuste regler, der dels skaber klarhed omkring, hvad det præcist er, som kommunerne forventes at efterleve, og dels gør det muligt for os som tilsyn at holde øje med at efterlevelsen så også finder sted,” siger Forsyningstilsynets direktør Carsten Smidt.

Konkrete forslag på vej 

Den offentliggjorte rapport vil danne grundlag for fase to af projektet, hvor konkrete forslag til regelændringer vil blive præsenteret. Projektet forventes også at levere konkrete redskaber til kommunernes videre arbejde på området i form af bl.a. kontoplaner, konteringsinstrukser, gebyrberegningsmodeller og vejledning, samt en revisionsinstruks.

Forsyningstilsynets kommende forslag vil blive møntet på at styrke grundlaget for det kommende økonomiske tilsyn med affaldsgebyrer og skabe større gennemsigtighed på tværs af de kommunale affaldsordninger. Projektet forventes afsluttet i 2024.

Orienteringsmøde

Forsyningstilsynet afholder et virtuelt orienteringsmøde for alle interesserede parter den 13. maj 2024. Nærmere oplysninger og tilmelding kan ske her.

Læs mere og find den nye rapport her

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360, mail: jakl@forsyningstilsynet.dk

Øvrige henvendelser, tlf. 4171 5400.

 

Kontakt