Offentlig høring af Forsyningstilsynets udkast til afgørelse vedr. Energinets anmeldte metoder i forskrift H1

18-08-2020

Frist: 01.09.2020

Energinet har den 22. juni 2020 anmeldt 10 metoder vedrørende forskrift H1 om skift af elleverandør, flytning m.v. til Forsyningstilsynet. Energinets formål med de anmeldte metoder er, at opdatere eller fjerne utidssvarende metoder med virkning fra og med den 1. januar 2021, således at forskriften i sin helhed gøres mere ens-artet, simplere og tidssvarende.

Energinet har anmeldt metodeændring af betingelserne og tidsfristen for elhan-delsvirksomhedens anmeldelse og annullering af leverandørskift samt til- og fra-flytninger til Datahub.

Ændringen af tidsfristen for elhandelsvirksomhedens anmeldelse af tilflytning fra 15 til fem arbejdsdage efter skæringsdatoen skyldes de ændrede regler for ubalanceafregning i forbindelse med Energinets indtræden i Nordic Balancing Settlement i regi af eSett pr. 1. januar 2021.

Energinet har endvidere anmeldt metodeændring af, hvordan kunden stilles ved fejlagtigt leverandørskift og flytning. Ændringerne består i, kundens krav på at genindtræde i sin hidtidige aftale om levering af el på uændrede vilkår, ændres til at kunden får krav på at blive ført tilbage til sin hidtidige elhandelsvirksomhed, som om det fejlagtige leverandørskifte eller flytning ikke havde fundet sted. Kunden vil dermed ikke nødvendigvis kunne få samme produkt og vilkår hos den hidtidige elhandelsvirksomhed, som før det fejlagtige leverandørskifte eller flytning blev gennemført.

Idet skabelonafregning ophører fra og med den 1. januar 2021, jf. Energinets forskrift H2, har Energinet anmeldt ændring og annullering af en række metoder i forskriften, således at alle forhold angående skabelonafregning udgår fra forskriften.

Energinet har desuden anmeldt metodeændringer af betingelser og tidsfrister i forhold til netvirksomhedens anmeldelse til Datahub af skift af afregningsform, fysisk afbrydelse af målepunkt, nedlæggelse af målepunkt samt skift af elmåler.

Sammenfattende er det Forsyningstilsynets vurdering, at de anmeldte metoder nr. 1 til og med nr. 9 kan godkendes, idet de er objektive, ikkediskriminerende og offentligt tilgængelige.

Forsyningstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet til afgørelse senest tirsdag den 1. september 2020, kl.12.00.

Bemærkninger skal sendes til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Susanne Bollhorn, SUBO@forsyningstilsynet.dk.