Yderligere høringsfrist - Dansk Energi har opdateret sin tidligere vejledning (branchevejledning) om standardgebyrer for netvirksomhedernes ydelser, herunder justeret gebyrerne samt indført fem nye gebyr

18-08-2020

Frist: 21.08.2020

Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne branchevejledninger fra brancheorganisationer i forsyningssektoren. Det er frivilligt for netvirksomhederne, om de anvender Dansk Energis vejledning om standardgebyrer.

Inden Forsyningstilsynet tager stilling til om branchevejledningen kan tages til efterretning, får Dansk Energi og mulige interessenter lejlighed til at udtale sig og gøres sig bekendt med oplysninger af væsentlig betydning for tilkendegivelsen om standardgebyrer.

Forsyningstilsynet har tidligere givet Dansk Energi og eventuelle interessenter mulighed for senest den 7. juli 2020 at komme med bemærkninger til udkastet til tilkendegivelse. Høringsfristen blev dog umiddelbart før den 7. juli 2020 midlertidig suspenderet. Årsagen var, at De Frie Energiselskaber havde rettet henvendelse til Forsyningstilsynet med ønske om at høringsmaterialet blev suppleret med nogle bilag, som der var henvist til i udkastet til tilkendegivelsen.

Forsyningstilsynet har nu vurderet i hvilket omfang det er muligt at imødekomme De Frie Energiselskabers ønske om at få udvidet høringsmaterialet. Forsyningstilsynet har besluttet at supplere høringsmaterialet med bilag 1 fra Dansk Energis anmeldelse delvist samt bilag 2 fra Dansk Energis anmeldelse. Forsyningstilsynet har desuden foretaget en opdatering til udkast til tilkendegivelse. Den opdaterede tekst er fremhævet med gult i den nye version.

Derfor fastsætter Forsyningstilsynet nu en supplerende, kortere høringsfrist.

Hvis Dansk Energi eller en interessent ønsker at komme med bemærkninger til udkastet til tilkendegivelsen, nu med ovennævnte supplerende høringsmateriale, inden Forsyningstilsynet tager tilkendegivelsen til efterretning, bedes bemærkningerne snarest muligt fremsendt, så de er modtaget i Forsyningstilsynet senest fredag den 21. august 2020.

Hvis man tidligere har indsendt et høringssvar, indgår høringssvaret i Forsyningstilsynet videre sagsbehandling, og høringssvaret skal derfor ikke indsendes på ny. Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til post@forsyningstilsynet.dk under henvisning til sagsnummer 19/03403.