Nye udviklingsplaner for det danske elnet sendes i høring

04-04-2022

De danske elnetvirksomheder skal fra 2022 udarbejde en ny langsigtet og detaljeret gennemgang af deres del af det samlede distributionsnet, som leder strømmen ud til de danske husholdninger og virksomheders stikkontakter.

Kravet om udarbejdelse af de såkaldte netudviklingsplaner er indført med ændringer af EU’s eldirektiv og er implementeret med bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (BEK nr. 1499/2021). Forsyningstilsynet har fået ansvar for at offentliggøre elnetvirksomhedernes udkast til netudviklingsplaner med henblik på først høring og siden offentliggørelse af de endelige planer efter høring.

Vigtigt værktøj

Baggrunden for de nye regler er EU’s mål om grøn omstilling af energisektoren. Netudviklingsplanerne anses i denne forbindelse som et vigtigt værktøj til bl.a. at understøtte udviklingen af vedvarende energikilder, energilagring og elektrificering af transportsektoren. Planerne skal skabe gennemsigtighed for markedsaktører om den fremtidige udvikling og behov og give interesserede markedsaktører bedre mulighed for bl.a. at levere fleksibilitetsydelser og dermed påvirke udviklingen i distributionsnettet. Det vil igen forbedre effektiviteten i driften og formindske og udskyde behovet for opgraderinger af kapaciteten.

Hvad skal planerne indeholde?

En netudviklingsplan skal skabe transparens og klarhed over behovet for fleksibilitetsydelser for de næste 5 til 10 år. Planen skal indeholde planlagte investeringer med angivelse af den distributionsinfrastruktur, der er nødvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye belastninger. Herudover skal planen også indeholde, hvor meget fleksibelt elforbrug der anvendes, samt energieffektivitet, energilageranlæg og andre ressourcer, der kan være et alternativ til systemudvidelse.

Ikke juridisk bindende

Netudviklingsplanerne er ikke juridisk bindende og giver alene et øjebliksbillede af netområdet. Planerne tjener som et værktøj, hvor en markedsaktør kan orientere sig og vurdere behovet for fleksibilitetsydelser, som vedkommende kan byde med. Netudviklingsplanerne skal ligeledes give Energinet mulighed for i deres planlægning at følge udviklingen på distributionsniveau og kunne sikre en koordineret planlægning.

Høringen og det videre forløb

Høringsperioden er på fire uger fra offentliggørelsen af elnetvirksomhedernes udkast til planer i dag den 4. april på Forsyningstilsynets hjemmeside. Høringssvar skal sendes til den enkelte netvirksomhed – og altså IKKE til Forsyningstilsynet. Efter endt høring den 1. maj 2022 arbejder netvirksomhederne videre med planerne mhp. at præsentere de endelige planer mod udgangen af 2022. Senest 1. januar 2023 præsenteres de endelige planer så samlet på Forsyningstilsynets hjemmeside.

 

Gå til Forsyningstilsynets side om netudviklingsplaner

Se alle "Netudviklingsplaner 2023" - sendt i høring 4. april 2022