Forsyningstilsynet offentliggør konkurrencefremmende tiltag til brug for udbud af affaldsforbrænding

16-05-2024

Kommuner bør gennemføre en markedsdialog, når de sender behandling af forbrændingsegnet affald i udbud. Dem med store affaldsmængder bør også opdele deres udbud i delkontrakter. Det fremgår af nogle nye konkurrencefremmende tiltag ved kommunale udbud af affaldsforbrænding, som Forsyningstilsynet har offentliggjort i dag.

”En god dialog med markedets aktører er en grundsten for et effektivt udbud og kan være med til at sikre, at kommunernes behov bliver formuleret på en måde, som gør at flest muligt kan byde ind,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.   

Forsyningstilsynets vejledning er udarbejdet med henblik på, at balancere politiske ønsker om både konkurrenceudsættelse og fokus på miljø- og klimahensyn. Opfordringen til markedsdialog og opdeling i delkontrakter udgør bare nogle af vejledningens i alt syv konkurrencefremmende tiltag, som i øvrigt suppleres af en række skabeloner, som gerne skulle gøre det lettere for kommunerne at gennemføre effektive udbud.

De syv konkurrencefremmende tiltag vedrører:

  1. Interessekonflikter
  2. Markedsdialog
  3. Affaldsmængder
  4. Kontraktlængder
  5. Transport
  6. Miljø og klima
  7. Øvrige krav og kriterier

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Kommunerne skal have sendt deres opgaver med behandling af forbrændingsegnet affald i udbud og have indgået kontrakt med virkning senest 1. juli 2025. Det er besluttet, som et led i udmøntningen af Folketingets politiske aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020”. Forsyningstilsynet fik i den forbindelse opgaven med at udvikle konkurrencefremmende tiltag til brug for de kommunale udbud. Det skulle ske for at understøtte effektive udbud samt mindske risikoen for, at der udarbejdes tilbud ud fra strategiske hensyn. De konkurrencefremmende tiltag, som er offentliggjort i dag, er udarbejdet, så de bygger oven på og ikke er i strid med eksisterende udbudsregler.

Mulige påbud

Ifølge lovgivningen er det frivilligt for kommunerne, om de vil følge tiltagene. Men vælger en kommune ikke at følge dem, skal de indberette dette til Forsyningstilsynet sammen med en sagligt begrundet årsag til dette. Vurderer Forsyningstilsynet, at årsagen ikke er sagligt begrundet, og har kommunen indgået kontrakt med et affaldsforbrændingsanlæg, som kommunen ejer helt eller delvist, kan Forsyningstilsynet meddele påbud om at bringe kontrakten til ophør.

Læs mere om og find vejledningen her

Vejledningen kan læses selvstændigt. Den bygger imidlertid på analyser fremlagt i en rapport om de konkurrencefremmende tiltag, som med fordel også kan læses, hvis yderligere baggrundsinformation ønskes. Vejledningen vil løbende blive opdateret i takt med udviklingen af markedet for udbud af de kommunale affaldsopgaver.

Find baggrundsrapporten her

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360, mail: jakl@forsyningstilsynet.dk

Øvrige henvendelser, tlf. 4171 5400

Kontakt