Forsyningstilsynets opgaver

Forsyningstilsynet er regulator på el-, gas-, fjernvarme- og affaldsområdet. Vores mission er at skabe rammer for en velfungerende forsyningssektor med høj effektivitet, sikker og stabil forsyning til lavest mulige priser og omkostningseffektiv teknologiudvikling og grøn omstilling. Alt sammen til gavn for forbrugerne. Missionen bliver realiseret gennem udførelsen af nedenstående fem kerneopgaver.

Forsyningstilsynets fem kerneopgaver

 

 

Tilsyn

Vi fører tilsyn med, at forsyningsvirksomheder og kommuner overholder dele af el-, gas- varme- og affaldslovgivningen. Finder vi tegn på eller bevis for, at en lovgivning er overtrådt, kan vi gribe ind i form af indskærpelser (tegn på overtrædelse, men ingen beviser), påtaler (bevis på et lovbrud, der ikke længere består) eller påbud (beviser for en bestående lovstridig adfærd). Tilsynet omfatter bl.a. kontrol af, at elhandlere oplyser korrekte priser på elpris.dk og forsyningsvirksomheders indkøb af ydelser og handler internt i koncerner sker på markedsmæssige vilkår. Andre eksempler er vores tilsyn med at fjernvarmeværkernes fastsættelse af priser sker på de korrekte grundlag, og at kommunerne opfylder deres lovpligtige opgaver og forpligtelser i forbindelse med en overgangsordning for behandling af genanvendeligt affald. Vi gennemfører vores tilsyn ved hjælp af bl.a. stikprøveundersøgelser og gennem dialog med de regulerede virksomheder. Vi behandler også klagesager.

Godkendelser

Vi godkender bl.a. forsyningsvirksomhedernes beregningsmetoder og betingelser. Det omfatter f.eks. metoder til fastsættelse af tariffer for brug af nettene, samt den statslige system- og transmissionsvirksomheds Energinets betingelser og vilkår for at give markedsaktører adgang til nettene og for skift af leverandør. Med er også Energinets metoder for køb af systemydelser til opretholdelse af netbalance og for indsamling og bearbejdning af oplysninger om bl.a. kunder og priser i det centrale it-system Datahub. Vi godkender endelig også selskabers forrentning af indskudskapital på varmeområdet.

Økonomisk regulering

Vi arbejder for, at el- og gasforsyningsvirksomhedernes monopolaktiviteter bliver udført så effektivt som muligt. Det sker gennem fastsættelse af indtægtsrammer, der sætter loft over, hvor meget de må opkræve hos forbrugerne. Vi fastlægger herudover generelle og individuelle effektivitetskrav baseret på benchmarkinganalyser af virksomhedernes omkostningseffektivitet. Udover gennemførelsen af den gældende økonomiske regulering bidrager vi også til dens videreudvikling i form af bl.a. metoder for benchmarking og input til ny økonomisk regulering.

Internationalt samarbejde

Vi deltager som national regulator i europæisk og internationalt samarbejde på el- og gasområdet. Det sker primært gennem de europæiske organisationer ACER og CEER og den nordiske organisation NordREG. Her er fokus på udvikling af effektive engros- og detailmarkeder for transmission af el og gas på tværs af de nationale grænser. Vi overvåger den grænseoverskridende el- og gasudveksling for at sikre, at fælles regler bliver overholdt og for at skride ind over for markedsmanipulation og insiderhandler. 

Analyser og overvågning

Vi analyserer og overvåger en række forhold i relation til el-, gas- og varmemarkederne. Vi leverer uafhængige analyser og anbefalinger til udviklingen af reguleringen, og vi bidrager til det løbende lovarbejde. Det omfatter bidrag til udfærdigelse af lovforslag, bekendtgørelser, høringer og betænkninger mm. Vi udgiver herudover årlige statistikker over varme, el- og gaspriser, samtidig med at vi holder øje med forholdene på energibørserne, leverandørskifter og forsyningsafbrydelser mv. Vi identificerer endelig som led i vores overvågning nye forhold i sektoren og sikrer gennemsigtighed for forbrugere, virksomheder og beslutningstagere.