Høring over udkast til afgørelse vedrørende Energinet.dk’s anmeldelse af forslag til tærskelværdier for klassificering af el-producerende anlæg

03-07-2018

Frist: 15.08.2018

Energinet.dk har den 17. maj 2018 anmeldt forslag til fastlæggelse af tærskelværdier for klassificering og opdeling af el-producerende anlæg i kategorierne A, B, C og D i henhold til artikel 5, stk. 3 i Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (”RfG”).

Efter artikel 5, stk. 3 skal Energinet.dk koordinere sit forslag med distributionsselskaber tilsluttet transmissionsnettet og indsende et forslag til Forsyningstilsynet til godkendelse efter en offentlig høring som beskrevet i artikel 10 i forordningen. Energinet.dk afholdte høringen 14. februar 2018 og sendte høringssvar 17. maj 2018.

Energinet.dk har på baggrund af høringssvarene anmeldt følgende tærskelværdier til Forsyningstilsynet, gældende i Øst-, og Vestdanmark:

A/B B/C C/D
125 kW 3 mW 25 mW

 

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse, og Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til udkastet senest den 15. august 2018 kl. 12. 

Bemærkninger fremsendes til post@forsyningstilsynet.dk med CC til Thomas Heldbo Wienberg, thwi@forsyningstilsynet.dk og Ola Lie Andersen, olan@forsyningstilsynet.dk.