Høring over branchevejledning for standardgebyrer

24-01-2023

Frist: 21.02.2023

Forsyningstilsynet sender hermed Green Power Denmarks standardiserede vejledning for standardgebyrer (branchevejledning) i offentlig høring.

Green Power Denmark har den 3. januar 2023 anmeldt en standardiseret vejledning for standardgebyrer til Forsyningstilsynet.

Den nye vejledning skal afløse og ophæve den vejledning om standardgebyrer, som Forsyningstilsynet tog til efterretning den 27. august 2020 (j.nr. 19/03403)

Alt i alt består anmeldelsen dermed af følgende materiale, som kan findes under ’Hent filer’ her på siden:

  1. Anmeldelsesbrev
  2. Bilag 1. beskrivelse af workflows, hvori Green Power Denmark har gennemgået metoden for opgørelse af de enkelte standardgebyrer
  3. Bilag 2. Beskrivelse af vilkårene for de enkelte standardgebyr
  4. bilag 3. Regneark med beregninger bag standardgebyrer

Forsyningstilsynet skal forud for en eventuelt godkendelse af den anmeldte vejledning, vurdere, om vejledningen er i overensstemmelse med elforsyningslovens § 6d, § 73, stk. 1 og § 73b

Elforsyningslovens § 6d lyder:

”Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for elforbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår”.

Elforsyningslovens § 73, stk. 1 lyder:

”De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter §§ 69-71 skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de enkelte kategorier af netbrugere giver anledning til i overensstemmelse med artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er tilladt over for elproducenter. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde over for elkunder”.

Elforsyningslovens § 73b lyder:

”Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Forsyningstilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet”

Forsyningstilsynet skal imidlertid ikke vurdere de konkrete priser og gebyrer, men udelukkende vejledningen og metoden for beregning heraf. Ligeledes skal Forsyningstilsynet ikke forholde sig til de lovbestemte priser og gebyrer.

Indsendelse af høringssvar
Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede om at indsende bemærkninger til Green Power Denmarks branchevejledning senest tirsdag den 21. februar 2023 kl. 09:00 pr. Digital Post via enten virk.dk eller borger.dk. Forsyningstilsynet opfordrer til, at interesserede ved afgørelse af bemærkninger fokuserer på de forhold, som tilsynet – som nævnt – vil skulle inddrage i sin vurdering af den anmeldte metode.

Høringssvar bedes venligst adresseres til Louise Mary Nielsen og påføres Forsyningstilsynets journalnummer 23/00018.