Markant stigning i kommunale affaldsgebyrer

27-06-2024

De gebyrer som husholdningerne betaler til kommunerne for at få afhentet og behandlet deres affald er steget markant i perioden fra 2019 til 2023. Det fremgår af en monitoreringsrapport, som Forsyningstilsynet har offentliggjort i dag.

”Vi kan konstatere, at stigningerne i affaldsgebyrerne er sket samtidig med, at kommunale udgifter til indsamling af genanvendeligt affald er vokset markant i forbindelse med udrulningen af hustandsnær indsamling. En del af forklaringen på de stigende gebyrer kan derfor formentlig findes her,” siger direktør for Forsyningstilsynet, Carsten Smidt.

Ifølge rapporten er affaldsgebyrerne inden for kategorien ”etageboliger” i gennemsnit steget fra 1.909 kr. til 2.788 kr., hvilket svarer til 46 pct. i perioden. Inden for kategorien ”havehuse” er der tale om en stigning fra 2.697 kr. til 3.686 kr. Det svarer til 37 pct.

Kommunernes udgifter pr. husstand for håndtering af affald (ekskl. udgifter til genbrugsstationer) steg i perioden 2019 til 2022 fra 1.465 kr. til 2.006 kr. Den største procentvise stigning ses her i ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald, som steg med 106 pct.

Udmøntning af klimaplan

Monitoreringen af de kommunale affaldsgebyrer er sket som led i udmøntningen af Regeringen og Folketingets Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020. Her blev det aftalt, at indsamlingen af danskernes affald skal strømlines og øges ved at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af ti forskellige affaldsfraktioner husstandsnært. Fraktionerne omfatter mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald, samt mad- og drikkekartonaffald, restaffald og farligt affald. Forventningen var, at en øget sortering ville medføre en stigning i affaldsgebyrerne. Aftalepartierne var enige om, at der parallelt med strømliningen skulle ske omkostningsreduktioner, der som minimum udligner den samlede stigning i affaldsgebyret, således at borgerne generelt ikke vil opleve stigninger i gebyret på baggrund af strømliningen af affaldssorteringen.

Økonomisk tilsyn

I forlængelse af den politiske aftale blev det aftalt, at Energistyrelsen og siden Forsyningstilsynet skulle monitorere og afrapportere om udviklingen i de kommunale affaldsgebyrer. Forsyningstilsynet fik også til opgave at etablere et økonomisk tilsyn, der skal sikre øget gennemsigtighed, ensartethed og omkostningsægthed i affaldsgebyrerne.

De kommunale affaldsgebyrer varierer, alt efter den enkelte kommunes serviceniveau. Opgørelsen af affaldsgebyrerne for to de kategorier ”havebolig” og ”etageboliger” tager deres udgangspunkt i henholdsvis en 14-dages tømningsfrekvens af en todelt 240 liters beholder til mad- og restaffald og en ugentlig tømningsfrekvens af store beholdere på hjul med en volumen på 78 liter restaffald og 13 liter madaffald, eller i alt 91 liter. Hvis en kommune ikke har ovenstående, tages der udgangspunkt i et sammenligneligt serviceniveau eller det mest gængse gebyr, hvis det er oplyst på kommunens hjemmeside.

Forsyningstilsynets monitoreringsrapport kan findes 

Læs også om Forsyningstilsynets projekt om ensartethed, gennemsigtighed og omkostningsægthed i de kommunale affaldsgebyrer her

Læs også om Forsyningstilsynets konkurrencefremmende tiltag til brug for udbud af affaldsforbrænding her

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360, mail: jakl@forsyningstilsynet.dk

Øvrige henvendelser, tlf. 4171 5400

Kontakt