Privatlivspolitik for whistleblowerordningen

11.05.2022
Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Forsyningstilsynet ("Forsyningstilsynet", "vi'' eller ''os'') behandler personoplysninger i forbindelse med indberetninger til Forsyningstilsynets whistleblowerordning.

Nedenfor beskrives nærmere hvilken behandling af personoplysninger, der finder sted, og hvilke rettigheder du har, hvis der rapporteres om dig via whistleblowerordningen, samt dine rettigheder, hvis du benytter whistleblowerordningen til at foretage en indberetning om en anden person.

Der henvises i øvrigt til Forsyningstilsynets whistleblowerpolitik, hvor du kan læse, hvem der kan foretage indberetninger, og hvem der kan indberettes om.

Denne politik vedrører kun håndtering og undersøgelse af indberetninger under whistleblowerordningen. Politikken skal derfor ses i sammenhæng med Forsyningstilsynets øvrige relevante politikker og procedurer.

Beskrivelse af behandlingen

De følgende tabeller beskriver, hvordan Forsyningstilsynet behandler oplysninger om:

 1. Den person, der indberettes om ("den berørte person"),
 2. Den person, der foretager indberetningen ("Whistlebloweren") i forbindelse med indberetninger til Forsyningstilsynets whistleblowerordning oprettet i henhold til whistleblowerloven. Hvis der opstår mistanke om, at der er tale om en bevidst falsk indberetning omfatter dette formål også undersøgelse af indberetteren i sådanne situationer.

Formål nr. 1

Håndtering og undersøgelse af indberetninger omfattet af Forsyningstilsynets whistleblowerordning vedrørende: "den berørte person"

Datakilder

Vi kan indsamle oplysninger fra følgende kilder:

• Relevant advokat

• Arbejdstagere hos Forsyningstilsynet

• Samarbejdspartnere                                 

• Personer, der foretager indberetning af oplysninger, som vedkommende har skaffet sig adgang til i et arbejdsmæssigt forhold, som siden er ophørt.

• Personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre før kontraktuelle forhandlinger.

• Eventuelle andre personer, der måtte indberette via ordningen.

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Almindelige personoplysninger:

Navn, e-mail, telefonnummer, og øvrige oplysninger indeholdt i indberetningen.


Følsomme oplysninger
, herunder oplysninger om seksuelle forhold kan indgå i behandlingen.

Oplysninger om lovovertrædelser eller mulige lovovertrædelser kan ligeledes indgå i behandlingen.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Whistleblowerlovens § 22: Nødvendig for at Forsyningstilsynet kan behandle indberetninger, der er modtaget som led i Forsyningstilsynets whistleblowerordning oprettet i henhold til whistleblowerloven,

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Relevant advokat
 • IT-leverandører
 • Eksterne rådgivere
 • Politiet

• Offentlige myndigheder, såsom Finanstilsynet, Datatilsynet eller relevante skattemyndigheder

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Oplysningerne opbevares så længe undersøgelsen pågår. Opbevaringsperioden afhænger af udfaldet af undersøgelsen.
 • Indberetninger i Ordningen slettes automatisk efter 90 dage i selve WB-systemet.
 • Såfremt offentlighedslovens regler om notat- og journaliseringspligt finder anvendelse, behandles oplysningerne i Forsyningstilsynets sagsbehandlingssystem, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven.
 • Indberetninger, der falder uden for Ordningen, men i øvrigt ikke fremstår grundløse, videregives til Forsyningstilsynets stabskontor, hvor de behandles i overensstemmelse med Forsyningstilsynets relevante politikker og procedurer.
 • Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller til anden myndighed opbevares oplysningerne mindst så længe undersøgelsen pågår hos politiet/myndigheden.
 • Oplysningerne opbevares i øvrigt i overensstemmelse med Forsyningstilsynets slettepolitik.

Hvis den berørte person er ansat hos Forsyningstilsynet, og hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en disciplinær sanktion eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysningerne om den berørte person, opbevares oplysningerne i den pågældendes personalemappe og slettes i overensstemmelse med Forsyningstilsynets slettepolitik.

 


 

Formål nr. 2

Håndtering og undersøgelse af indberetninger omfattet af Forsyningstilsynets whistleblowerordning vedrørende: Whistlebloweren

Datakilder

Vi kan indsamle oplysninger fra følgende kilder:

 • Relevant advokat
 • Dig

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig forudsat, at din indberetning ikke er anonym

Almindelige personoplysninger:

Navn, e-mail, telefonnummer og øvrige oplysninger indeholdt i indberetningen.

 

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig som led i håndteringen af selve indberetningen - medmindre du vælger at anføre sådanne oplysninger om dig selv.


Oplysninger om lovovertrædelser eller mulige lovovertrædelser kan dog indgå i behandlingen, hvis der er mistanke om, at der er foretaget en bevidst falsk indberetning.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag

Whistleblowerlovens § 22: Nødvendig for at Forsyningstilsynet kan behandle indberetninger, der er modtaget som led i Forsyningstilsynets whistleblowerordning oprettet i henhold til whistleblowerloven.

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Relevant advokat
 • IT-leverandører
 • Eksterne rådgivere
 • Politiet
 • Offentlige myndigheder, såsom Finanstilsynet, Datatilsynet eller relevante skattemyndigheder

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Oplysningerne opbevares så længe undersøgelsen pågår. Opbevaringsperioden afhænger af udfaldet af undersøgelsen.
 • Indberetninger i Ordningen slettes automatisk efter 90 dage i selve WB-systemet.
 • Såfremt offentlighedslovens regler om notat- og journaliseringspligt finder anvendelse, behandles oplysningerne i Forsyningstilsynets sagsbehandlingssystem, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven.
 • Indberetninger, der falder uden for Ordningen, men i øvrigt ikke fremstår grundløse, videregives til Forsyningstilsynets stabskontor, hvor de behandles i overensstemmelse med Forsyningstilsynets relevante politikker og procedurer.
 • Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller til anden myndighed opbevares oplysningerne mindst så længe undersøgelsen pågår hos politiet/myndigheden.
 • Oplysningerne opbevares i øvrigt i overensstemmelse med Forsyningstilsynets slettepolitik.


Orientering til den anmeldte og berigtigelse

Hvis der bliver indrapporteret om dig via whistleblowerordningen, vil du blive underrettet hurtigst muligt efter at en foreløbig undersøgelse har fundet sted, og alle relevante beviser er sikret, og du vil i den forbindelse få information om:

 • Identiteten på den/de personer, som er ansvarlige for undersøgelsen af anmeldelsen.
 • En beskrivelse af anmeldelsens indhold.

Som anført nedenfor i afsnittet om dine generelle rettigheder, har du ret til at få indsigt i anmeldelsen, der er indgivet om dig. Der kan dog i medfør af whistleblowerlovens regler være begrænsninger i din ret til indsigt. Du har også ret til at anmode om at få berigtiget information i anmeldelsen, som du mener er urigtig, vildledende eller ufuldstændig. Hvis din anmodning om berigtigelse ikke kan imødekommes, vil oplysningerne blive suppleret med dine bemærkninger.

Konsekvenser ved behandlingen

Indberetning til og undersøgelse af indberetninger til whistleblowerordningen kan have betydelige konsekvenser for den indberettede, idet indberetninger vedrører overtrædelser eller mistanke om overtrædelser af lovgivningen, således som ordningen i øvrigt er afgrænset i de særskilte retningslinjer for ordningen. 

Tilsvarende kan indberetning til whistleblowerordningen have betydelige konsekvenser for den person, der har foretaget indberetningen, hvis der er tale om en bevidst falsk indberetning. Sådanne tilfælde kan bl.a. få strafferetlige konsekvenser.

Overførsler til lande uden for EU/EØS

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Den nævnte ret finder ikke anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
 • Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger:
 • Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e (samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning) (se ovenfor under behandlingsgrundlag), har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
 • Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til at få slettet oplysninger om dig i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Forsyningstilsynet er dataansvarlig - sådan kontakter du os

Forsyningstilsynet er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne persondatapolitik. Vores kontaktoplysninger er:

Forsyningstilsynet
Torvegade 10
3300 Frederiksværk

Telefon: 4171 5400
Hjemmeside: www.forsyningstilsynet.dk
Digital Post:
Digital Post via virk.dk
Digital Post via borger.dk

Databeskyttelsesrådgiveren

Offentlige myndigheder som Forsyningstilsynet er ifølge databeskyttelsesforordningen forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til, hvis du ønsker vejledning om dine rettigheder i forbindelse med Forsyningstilsynets behandling af dine personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren for Forsyningstilsynet er Bibi Amina Shah, som er den koncernfælles databeskyttelsesrådgiver for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger:

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”
Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon: 7254 5741
E-mail: dpo@kefm.dk

Klage til datatilsynet

Du har ret til at klage over Forsyningstilsynets behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved at sende en e-mail til dt@datatilsynet.dk eller via almindelig post til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby