Kommunal affaldsvirksomhed

Miljøbeskyttelsesloven forbyder kommunal affaldsbehandling. Forbuddet er forbundet med overgangs- og dispensationsordninger, der igen er forbundet med forskellige ansøgningsfrister og krav om indberetning. Loven indeholder undtagelse for kompostering af haveaffald på genbrugspladser (midlertidig). Den indeholder også undtagelser for kommunal behandling af erhvervsaffald, som kræver indberetning af særskilte regnskaber, og for visse typer af indsamling og behandling af erhvervsaffald, hvor kravet er fastsættelse af markedspriser.

Forbud mod kommunal affaldsbehandling

Fra den 1. juli 2022 blev det forbudt for kommunerne at behandle affald egnet til materialenyttiggørelse. Forbuddet har været forbundet med følgende muligheder for, at kommuner fortsat kan behandle affald egnet til materialenyttiggørelse:

Overgangsordning for fortsat kommunal behandling 

Ved at tilmelde sig denne overgangsordning fik kommunerne mulighed for fortsat

 • at deltage i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse.
 • at eje automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering af affald eller til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- eller deponeringsegnet affald.

Overgangsordningen gælder frem til 1. juli 2027.

Frister 

 • 30. september 2022 (udløbet): Fristen for at tilmelde sig ordningen. 

 • 1. januar 2024: Anlæg der er tilmeldt overgangsordningen skal udskilles i et eller flere særskilte selskaber. Selskaberne skal drives på kommercielle vilkår i aktie- eller anpartsselskabsform, og må ikke udøve andre aktiviteter end aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse.

 • 31. marts 2024: Kommunen skal anmelde selskabsudskillelsen til os med oplysninger om, hvilket anlæg og hvilke tilhørende aktiviteter der er udskilt i aktie- eller anpartsselskaber, og selskabets åbningsbalance. 

Find guide til anmeldelse af selskabsudskillelsen her

Find de kommuner, som har tilmeldt sig overgangsordningen her

Yderligere informationsmateriale ​

Forsyningstilsynet har tidligere udarbejdet informationsmateriale omkring anmeldelse til overgangsordningen og indsendelse af oplysninger om aktiver og stand.

I kan finde materialet her:

​​Info om anmeldelse automatiseret sorteringsanlæg

​​Info om indsendelse af oplysninger om aktiver og stand

Eksempel på standsopgørelse

Dispensation fra forbuddet mod affaldsbehandling

Kommuner har mulighed for at søge om dispensation fra forbuddet mod kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, hvis den ikke har modtaget antagelige ansøgninger eller tilbud i forbindelse med udbud af behandling af affaldet.

Find yderligere information om ordningen, herunder frister, postadresser mv. her.

Information om dispensation til kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse omfattet af en kommunal affaldsordning

Undtagelse for kompostering af haveaffald på genbrugspladser

Som en midlertidig undtagelse for forbuddet mod kommunal affaldsbehandling må en kommune gerne kompostere haveaffald indsamlet på en kommunal genbrugsplads, så længe at komposteringen også finder sted på en kommunal genbrugsplads. Undtagelsen trådte i kraft 1. juli 2023 og udløber 1. juli 2024.  

Find yderligere informationsmateriale om undtagelsen, herunder betydningen for anlæg på overgangsordningerne, her:

Information om midlertidig undtagelse af kommunal deltagelse i kompostering af haveaffald på genbrugspladser Informationsmateriale ​

Undtagelse for behandling af erhvervsaffald

Indberetning af særskilte regnskaber

Kommunal behandling af erhvervsaffald til materialenyttiggørelse er undtaget fra det generelle forbud mod kommunal behandling af affald indtil den 1. januar 2027. Kravet er i den forbindelse af, at de kommunale behandlingsanlæg indberetter særskilte regnskaber for behandling af det pågældende affald. Anlæggene skal samtidig sende information om både de opkrævede priser for behandling af erhvervsaffaldet og for behandlingen af alt anden affald, der skulle finde sted på samme anlæg.

Frister

De særskilte regnskaber skal sendes til os i overensstemmelse med to frister:

 • senest førstkommende 15. juli efter regnskabsårets afslutning
 • senest 30 dage efter revisorpåtegning og godkendelse af anlæggets ansvarlige ledelse

Skabeloner og anden information

Nedenfor kan du finde en skabelon til brug for indberetningen, samt yderligere information om selve indberetningen og til generel forståelse af reglerne på området.

Undtagelse for indsamling og behandling af visse typer erhvervsaffald

Fastsættelse af markedspriser

Den 1. januar 2023 blev det muligt  for kommunalbestyrelser at tilbyde indsamling eller behandling af visse typer erhvervsaffald, hvis det sker til markedspriser. Det er vores opgave, at føre tilsyn med, at de priser, som kommunerne fastsætter og opkræver svarer til markedsprisen.

Reglerne gælder nærmere bestemt for:

 • kommunal indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret af virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings,
 • kommunal indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse,
 • kommunal behandling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse, og
 • kommunal indsamling af forbrændingsegnet erhvervsaffald.

Vejledning om fastsættelse af markedspriser

Forsyningstilsynet har udarbejdet en revideret vejledning vedr. fastsættelse af markedspriser.

Du kan downloade vejledningen her

Konkurrencefremmende tiltag ved udbud af behandling af forbrændingsegnet affald

Kommunerne skal udbyde deres opgaver med behandling af forbrændingsegnet affald og have indgået kontrakt med virkning senest fra d. 1. juli 2025, eller når eksisterende kontrakt udløber, jf L745, § 45 e. Forsyningstilsynet har fået til opgave at udarbejde konkurrencefremmende tiltag og vejledning til kommunerne i forbindelse med deres udbud af forbrænding af kommunalt indsamlet forbrændingsegnet affald. Formålet med de konkurrencefremmende tiltag er blandt andet at sikre effektive udbud, samtidig med at der tages hensyn til miljø- og klimakrav.

Ifølge lovgivningen (L745) er det frivilligt for kommunerne at følge de konkurrencefremmende tiltag ved udbud af forbrændingsegnet affald. Vælger en kommune ikke at følge tiltagene, skal de imidlertid indberette dette til Forsyningstilsynet sammen med en sagligt begrundet årsag til dette. Vurderer Forsyningstilsynet, at årsagen ikke er sagligt begrundet, og har kommunen indgået kontrakt med et affaldsforbrændingsanlæg, som kommunen ejer helt eller delvist, kan Forsyningstilsynet meddele påbud om at bringe kontrakten til ophør.

Forsyningstilsynet har i den forbindelse udarbejdet en indberetningsbekendtgørelse, hvoraf det fremgår, hvad indberetningen skal indeholde, samt hvornår der skal indberettes.  Bekendtgørelsen træder i kraft 15. juni 2024, hvilket betyder at kontrakter indgået herefter er omfattet af reglerne om indberetning.

Der arbejdes på en løsning, hvor der kan indberettes via virk.dk. Indtil da skal indberetningen sendes til Forsyningstilsynets digitale postkasse enten via virk.dk eller via borger.dk.

Indberetningsbekendtgørelsen kan findes her

 

Kontakt

Indhold