Ofte stillede spørgsmål om indberetning af værdier for kommunal uddeling

1. Hvem skal indberette?

De kommuner, der direkte eller indirekte ejer eller har ejet andele i de registreringspligtige energivirksomheder.

De registreringspligtige virksomheder omfatter mere specifikt:

  • Virksomheder med produktion, transport, handel og levering af elektricitet (f.eks. BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, som producerer biogas, der genanvendes til blandt andet el.)
  • Virksomheder med varmefremføringsanlæg og anlæg til produktion af opvarmet vand eller damp (f.eks. CTR og VEKS)

Bemærk:

  • at indberetningspligten omfatter alle virksomheder, som er i koncernstrukturer
  • at indberetningspligten også omfatter fælleskommunale virksomheder
  • at kommuner med indberetningspligtige virksomheder skal foretage indberetningen, uanset om kommunen i indberetningsperioden har modtaget værdier eller ej.
  • at det er kommunen og ikke den enkelte virksomhed eller kommunens revisor, som skal foretage indberetningen.

2. Hvorfor skal der indberettes?

Indberetningen af beløbende sker som led i en modregning, som Social- og Indenrigsministeriet hvert år foretager i kommunernes statstilskud.

3. Hvad er Forsyningstilsynets rolle?

Vi modtager indberetningerne og godkender værdierne (rådighedsbeløbene) før vi sender dem til videre behandling i Indenrigs- og Sundhedsministeret, som modregner i kommunens bloktilskud på baggrund af det indberettede beløb.

4. Hvad skal indberettes?

Kommuner skal indberette alle de værdier, som kommunen har modtaget fra de indberetningspligtige virksomheder. Værdier defineres som uddelinger fra indberetningspligtige virksomheder eller vederlag ved afståelse af ejerandele i samme. Det er enhver form for økonomisk værdi, der skal registreres og indberettes. Herunder f.eks. kontante beløb, udlodning ved kapitalnedsættelse og fysiske aktiver.

Kommunerne skal alt afhængig af de registreringspligtige energivirksomheders struktur også erklære, hvorvidt der er anvendt energimidler til aktiviteter forbundet med vandforsyningsanlæg, spildevandsanlæg eller affaldshåndtering. 

5. Skal solcelleanlæg indberettes?

Ja. Solcelleanlæg er i deres egenskab af et elproducerende anlæg også omfattet af elforsyningslovens bestemmelser. Det betyder, at solcelleanlæg opsat på kommunale bygninger er omfattet af kommunernes indberetningspligt.

Indberetningspligten indebærer både en angivelse af, om kommunen ejer et solcelleanlæg og registrering af eventuelle økonomiske gevinster fra anlægget.

Registreringspligten gælder både i de tilfælde, hvor et solcelleanlæg alene producerer el til bygningens eget forbrug, og i de tilfælde hvor et solcelleanlæg herudover sender overskydende el ud på forsyningsnettet. Når den el, der bliver produceret i et solcelleanlæg, enten sendes ud på forsyningsnettet eller udnyttes af den tilknyttede bygning, opnår kommunen enten en besparelse i elforbrug og afgifter eller et vederlag for den leverede elektricitet. Et sådan salg eller besparelse udgør en økonomisk gevinst omfattet af registreringspligten.

Den økonomiske gevinst skal opgøres som den årlige gevinst ved solcelleanlægget, efter kommunens udgifter til de enkelte solcelleanlæg (f.eks. udgifter til køb af anlæg i form af afskrivninger, øvrige etableringsudgifter, løbende driftsudgifter osv.) er fratrukket. Kommunen har mulighed for at indberette et samlet over-/underskud for alle kommunens solcelleanlæg for det pågældende år. Den kan ligeledes fremføre underskud for de enkelte solcelleanlæg til modregning i overskud for de pågældende enkelte solcelleanlæg i senere år. Det er dog vigtigt, at kommunen ikke anvender det samme underskud i flere år.

6. Hvor finder jeg reglerne bag indberetningspligten?

  • Elforsyningsloven.
  • Varmeforsyningsloven.
  • Bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer.

Se mere på retsinformation.dk