Reguleringsregnskaber

Det følger af § 50, stk. 1, i Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder (BEK nr. 444 af den 27. april 2023), at netvirksomhederne skal udarbejde, lade revidere og indsende årlige reguleringsregnskaber for de bevillingspligtige aktiviteter til Forsyningstilsynet.

Info til netvirksomhederne om aflæggelse af reguleringsregnskab

Reguleringsregnskabet er nærmere beskrevet i bekendtgørelse om netvirksomheders reguleringsregnskaber (BEK nr. 816 af 7. juni 2022), herefter reguleringsregnskabsbekendtgørelsen.

Netvirksomhederne kan desuden søge om forhøjelse af omkostningsramme og justering af forrentningsgrundlag for visse investeringer, jf. Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder (BEK nr. 444 af 27. april 2023), herefter indtægtsrammebekendtgørelsen.

Dokumentationen for disse ansøgninger indgår i netvirksomhedens reguleringsregnskab.

Information til netvirksomhederne om aflæggelse af reguleringsregnskab

Revisorerklæring 2023

Ledelsespåtegning 2023

Reguleringsregnskab 2023 - Excel skabelon

Link til filkasse med GIS-kort

Materiale til ansøgninger om forhøjelse af indtægtsramme

I forbindelse med indsendelse af reguleringsregnskabet er det muligt at indsende ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen.

Bilag 1 - Information om ansøgning om forhøjelse efter §§ 27-39 

Ansøgningsblanketter 

Ansøgningsskema §§ 27-39

Ansøgningsskema til § 29, stk. 3, nr. 1, FJMÅ 

Vejledende liste over ændrede krav, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 28, stk. 3

Frist for indberetning

Netvirksomhedens reviderede reguleringsregnskab samt eventuelle ansøgninger om forhøjelse skal være indberettet til Forsyningstilsynet senest den 30. juni 2024.

Reguleringsregnskabet indberettes via virk.dk. Netvirksomheden søger efter ’Forsyningsstilsynet’ og vælger ’Reguleringsregnskab på elområdet’ eller anvender dette link: 
https://virk.dk/myndigheder/stat/SET/selvbetjening/Reguleringsregnskab_paa_elomraadet/  (Bemærk, at linket skal kopieres ind i en browser for at virke, og at I ikke kan bruge Internet Explorer til at tilgå virk.dk).

Anmodning om korrektion til regnskabsoplysninger i aflagt reguleringsregnskab

Det er muligt at indberette anmodning om korrektion til regnskabsoplysninger i tidligere aflagte reguleringsregnskaber via virk.dk. Det fremgår af reguleringsregnskabsbekendtgørelsens § 7, hvornår Forsyningstilsynet kan korrigere for ansøgte korrektioner til aflagte regnskabsoplysninger. Link til reguleringsregnskabsbekendtgørelsen.

Ved anmodning om korrektion, er det alene den regnskabsoplysning, der ansøges om korrektion af, som skal revideres af revisor og ledelsespåtegnes, jf. § 7, stk. 1, nr. 2. Men der skal aflægges et samlet nyt reguleringsregnskab for det reguleringsår, som ønskes korrigeret, i det online system, jf. reguleringsregnskabsbekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Korrektionsanmodninger skal ske via den samme selvbetjeningsblanket, som benyttedes til at indberette reguleringsregnskabet for 2023. Du finder løsningen via dette link: 
https://virk.dk/myndigheder/stat/SET/selvbetjening/Reguleringsregnskab_paa_elomraadet/

Anmodning om korrektioner til tidligere aflagte reguleringsregnskaber skal ske senest tre år efter den oprindelige tidsfrist for indberetning af reguleringsregnskabet, jf. § 7 i reguleringsregnskabsbekendtgørelsen.

Dermed gælder følgende tidsfrister for at anmode om korrektioner:

  • (der kan ikke længere ansøges om korrektioner til reguleringsregnskabet for 2018 og 2019).
  • Korrektioner til reguleringsregnskabet for 2020: Senest 30. juni 2024.
  • Korrektioner til reguleringsregnskabet for 2021: Senest 30. juni 2025.
  • Korrektioner til reguleringsregnskabet for 2022: Senest 30. juni 2026.

Herunder finder du de Excel-skemaer, som skal anvendes til at anmode om korrektion til et aflagt reguleringsregnskab via virk.dk:

Ansøgning om korrektion til reguleringsregnskabet for 2019

Ansøgning om korrektion til reguleringsregnskabet for 2020

Ansøgning om korrektion til reguleringsregnskabet for 2021

Ansøgning om korrektion til reguleringsregnskabet for 2022

Spørgsmål

Har du spørgsmål til indberetningen, kan du kontakte en af følgende medarbejdere hos Forsyningstilsynet:

Martin Elmegaard på mael@forsyningstilsynet.dk / Tlf. 29 48 81 11.

Katrine Strands på kaas@forsyningstilsynet.dk / Tlf. 41 71 54 20.