Undtagelse fra tekniske krav

Læs her, hvordan du som anlægsejer eller netvirksomhed ansøger om undtagelse fra EU’s tekniske krav til hhv. produktionsanlæg (RfG), forbrugsanlæg (DCC) og jævnstrømsforbindelser (HVDC).

For at skabe et sammenhængende elnet i hele EU, har EU-kommissionen fastsat krav til tekniske egenskaber af produktions- og forbrugsanlæg, samt jævnstrømforbindelser. Kravene fremgår af tre forordninger, som du kan læse mere om nedenfor.

Anlægsejere kan ansøge om undtagelse fra forordningernes tekniske krav via deres netvirksomhed. Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at alle undtagelser skal være tidsbegrænsede.

Forsyningstilsynet vurderer ansøgningerne om undtagelse ud fra vurderingskriterier, som vi har fastsat i forbindelse med forordningernes ikrafttræden. Vores vurderingskriterier kan findes i deres helhed under 'Hent filer' her på siden.

Sådan ansøger du om undtagelse

Ansøgninger skal sendes til Forsyningstilsynet som digital post. Dette kan f.eks. gøres via kontaktoplysningerne her på siden. Har du ikke mulighed for at sende digital post, kan du som alternativ sende ansøgningen til post@forsyningstilsynet.dk.

Krav til ansøgningsproceduren

De nærmere krav til ansøgningsproceduren afhænger af anlægstypen. Kravene fremgår af selve forordningerne:

Fælles for forordningernes krav til ansøgningsproceduren er, at den relevante systemoperatør (enten Energinet eller den lokale netvirksomhed) dels skal vurdere den af forordningerne krævede cost-benefit analyse og dels vurdere kvaliteten af ansøgningen, samt hvordan denne vil påvirke systemoperatørens netværk.

Undtagelsesanmodninger fra tekniske krav efter RFG og DCC

Nedenstående flowcharts viser processen for at anmode om undtagelse fra de tekniske krav fastsat efter RfG og DCC. Generelt gælder det, at en undtagelsesanmodning kan sendes af anlægsejer til den relevante systemoperatør, der sørger for den videre proces,  jf. artikel 62 i RFG, og artikel 52 i DCC. Hvem der konkret er den relevante systemoperatør (RSO) afhænger af tilslutningspunktet, jf. artikel 2, nr. 13 i RfG (for DCC gælder tilsvarende, jf. DCC artikel 2, 1. stk.). Tilslutningspunktet aftales på baggrund af dialog med DSO og transmissionssystemoperatøren (TSO), i Danmark Energinet. Såfremt der opstår uenighed herom, kan en part bede Forsyningstilsynet træffe afgørelse om spørgsmålet, jf. artikel 7, stk. 5 i RFG, og artikel 6, stk. 5 i DCC.

En netvirksomhed, herunder også Energinet, kan selvstændigt anmode om undtagelse fra tekniske krav for grupper af anlæg, jf. artikel 63 i RFG og artikel 53 i DCC. I visse tilfælde skal transmissionssystemoperatøren, i Danmark Energinet, vurdere ansøgningen, uanset om netvirksomheden på DSO-niveau anmoder om undtagelsen. Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at  undtagelsesprocedure ved en anmodning om undtagelse indgivet af TSO på baggrund af de pågældende bestemmelser starter ved den 2. røde boks i flowchartet. Slutteligt behandler Forsyningstilsynet sagen og træffer en afgørelse, om der kan gives en undtagelse. Forsyningstilsynets afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet. 

For A-anlæg fremgår en særlig procedure for undtagelse fra tekniske krav på baggrund af artikel 62, stk. 12 i RFG.

Tidsfristerne i flowchartet kan i nogle tilfælde forlænges. Dette er markeret med *.

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at de pågældende vejledninger/flowcharts er af vejledende karakter og dermed bør læses i sammenhæng med de relevante bestemmelser i RfG eller DCC.

Flowchart: Undtagelse fra tekniske krav for produktionsanlæg efter artikel 62, RFG 

Flowchart: Undtagelse fra tekniske krav for grupper af produktionsanlæg efter artikel 63, RFG

Flowchart: Undtagelse fra tekniske krav for forbrugsanlæg efter artikel 52, DCC

Flowchart: Undtagelse fra tekniske krav for grupper af forbrugsanlæg efter artikel 53, DCC

Nationale gennemførelsesforanstaltninger

I forbindelse med ansøgningen skal man være opmærksom på, at EU-forordningernes tekniske krav bliver præciseret i Danmark ved nationale gennemførselsforanstaltninger. Disse udarbejdes af netvirksomhederne (via brancheorganisationen Green Power Denmark) og Energinet og godkendes af Forsyningstilsynet. Det betyder, at nogle tekniske krav kun eksisterer i kraft af vores godkendelse og således ikke fremgår direkte af forordningerne, hvorfor ansøgere bør orienteres sig i de enkelte godkendelser.

Alle de hidtil godkendte nationale gennemførselsforanstaltninger ses af nedenstående liste. Tryk på hver enkelt, for at læse den i Forsyningstilsynets Afgørelsesdatabase: